İNSAN KAYNAKLARI

Garanti BBVA Mortgage'ın kariyer fırsatlarını yakından inceleyin.

İnsan Kaynakları

Garanti BBVA Mortgage İnsan Kaynakları Politikası

Tüm Garanti ailesinde olduğu gibi Garanti BBVA Mortgage'da da en önemli değer İnsan Kaynağıdır. Sektörel başarı ve etkinliğimizin temelini oluşturan, sahip olduğumuz, dinamik ve uzman kadromuzdur. İnsan kaynağımıza yaptığımız yatırımlarla bu kadroyu daha da etkin hale getirmek ana hedefimizdir.

Kasım 2007'de kurulan Garanti BBVA Mortgage ailesine, her yeni katılan çalışma arkadaşımız için, işe alım sürecinden başlayarak kariyer planlamasına kadar tüm İnsan Kaynakları süreçlerinde birebir danışmanlık verilmektedir.

İşe Alım

Garanti BBVA Mortgage bünyesinde işe alımlar toplu ve birebir mülakat süreçleriyle gerçekleşmektedir.

Doğru pozisyona doğru eleman yerleştirme ilkesi ile gelecek vaat eden yeni mezun arkadaşlarımıza olduğu kadar sektör deneyimi ile katma değer yaratacağına inandığımız tüm arkadaşlarımıza, Garanti BBVA Mortgage çatısı altında çeşitli kariyer olanakları sunulmaktadır.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören arkadaşlarımız için yaz stajı ve ticaret lisesi öğrencileri için ise kış dönemi stajı imkanı sağlanmaktadır.

İşe alım sürecinde, alım yapılacak görevin gerektirdiği yetkinlik ve deneyim göz önüne alınarak aday seçimine gidilmektedir.

Kariyer Planlama

Garanti BBVA iştiraki olan Garanti BBVA Mortgage çalışanlarına, hem şirket bünyesinde hem de Garanti BBVA Grubu  bünyesinde çeşitli kariyer olanakları sunulmaktadır.

Aramıza katılan tüm arkadaşlarımızın yetkinlik analizleri yapılarak doğru yönlendirme ile Garanti BBVA ve İştirakleri  içinde kariyer hayatlarına devam etmeleri desteklenmektedir.

Garanti BBVA Mortgage'da her çalışanımız için, ölçümlenmiş yetkinliği, mevcut görevindeki performansı ve sahip olduğu potansiyel göz önüne alınarak kariyer planlaması ve yönlendirme yapılmaktadır.

Performans Değerlendirme

Garanti BBVA Mortgage'da performans değerlendirmesi yılda 1 kez yapılmaktadır. Performans değerlendirmeleri ölçülebilir hedeflere ve yetkinliklere dayalı olarak oluşturulan formlar üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Yapılan bu değerlendirme sonuçları, kariyer planlama ve prim/ödüllendirme sistemlerinde etkin olarak kullanılmaktadır.

Eğitim

Garanti BBVA Eğitim Merkezi ile birlikte yürütülen eğitim organizasyonlarımız;

  • Sınıf içi eğitim
  • İş başı eğitim
  • Web tabanlı eğitim olarak 3 farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir.

İşe yeni başlayanlar için başlangıç eğitim paketi olduğu gibi terfi, görev değişikliği vb nedenlerle kariyer beklentileriyle de örtüşen, göreve özgü eğitim paketleri de bulunmaktadır.

Çalışma arkadaşlarımızın eğitim ihtiyaçları İnsan Kaynakları ve yöneticilerinin ortak değerlendirmesi ile tespit edilebildiği gibi, çalışanlarımız kendi kişisel gelişimleri için ihtiyaç duydukları eğitimleri belirleme ve talep etme şansına da sahiptirler.

Garanti BBVA Mortgage'da Sosyal Haklar
  • Öğle yemekleri için aylık yemek ücreti ödenmektedir.
  • Genel Müdürlük çalışanlarının ulaşımı için servis imkanı sağlanmaktadır.
  • Servis hizmetinden yararlanmayan çalışanların ulaşım giderlerini karşılamak amacıyla yol ücreti ödemesi sözkonusudur.
  • Tüm çalışanlarımıza özel sağlık sigortası yapılmaktadır.

Tüm çalışanlarımız için hayat sigortası yapılmaktadır.

Güncel İlanlar

Aşağıdaki linklere tıklayarak en güncel ilanlarımıza ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Mortgage İş İlanları

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İnsan Kaynakları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat