NEDEN BİZ?

Garanti BBVA Mortgage’ı tanıyın.

Şirketimiz, dünya finansal sisteminin en önemli yapı taşlarından konut finansmanının Türkiye'deki büyüme potansiyeline paralel ve sektörde bir ilk olarak, 2007 yılının Ekim ayında kuruldu.

Konut satın almanın, tüketicilerin hayatları boyunca yapacağı en önemli yatırımlardan biri olduğu  ve konutun krediyle (mortgage) satın alınmasının uzmanlık gerektiren bir iş olduğu bilinciyle yola çıkan Garanti BBVA , sadece bu alanda uzmanlaşan, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişme ve ihtiyaçları takip ederek çözüm yolları bulan "Mortgage" ekibini oluşturdu. Garanti BBVA Mortgage bugün tüm Banka'ya; Genel Müdürlük ve sahada görev yapan, uzman kadrosuyla hizmet veriyor.

Garanti BBVA Mortgage, Garanti BBVA'daki konut, BFK ve işyeri kredileri için pazarlama faaliyetlerini yürütüyor. Sürecin koordinasyonu için şirket bünyesinde Konut Projeleri Finansmanı, Satış Koordinasyon ve Dağıtım Kanalları, Kurumsal İletişim, Pazarlama ve İş Geliştirme, Bilgi Sistemleri & Bütçe Planlama, Hukuk Müşavirliği ile İnsan Kaynakları ve Gayrimenkul Satış birimleri bulunuyor.

Garanti BBVA Mortgage'ın kurduğu, Türkiye'nin ilk ve tek çağrı merkezi 444 EVİM'e (444 3846), gelen soruları yanıtlayan Mortgage Uzmanları, tüketicilere şubeye gitmelerine gerek kalmadan sadece bir telefon aracılığıyla mortgage ile ilgili tüm konularda danışmalık hizmeti sunuyor, dileyen müşterilerin başvurusunu alıyor ve ön onay sonrasında müşterileri şubelere yönlendiriyor.

Garanti BBVA Mortgage, şirket bünyesindeki ekiplerle birlikte, şubelerin desteğini de arkasına alarak Garanti BBVA'nın mortgage konusundaki uzmanlığını geliştirip, sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Hakkımızda
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat