HOME EQUİTY LOAN MORTGAGE

Fulfill your dreams now by putting up your home as collateral!

Home Equity Loan Features

With the Home Equity Loan, you can take out a high-limit, longer-term loan at a suitable interest rate for all your needs by putting up the property that you own or reside in.
 • Can be taken out in TL.
 • The maximum term for the loan is 120 months.
 • The Bank's home equity loan interest rate for mortgage prevailing at the time of issuance is applied.
 • The property put up as collateral for the loan must be owned by you.
 • The Home Equity Loan can be taken out at fixed or variable interest rate. If taken out at fixed interest rate, in case of early payment, 2% of the early paid principal amount is charged as the early payment fee.
 • The total of the amount to be borrowed under the Home Equity Loan can be a maximum 50% of the appraisal value of the property put up as collateral. The maximum amount that can be taken out is USD 250.000.
 • Generally, a guarantor is not required but you may be kindly asked to provide a guarantor under some circumstances.

Home Equity Line Of Credit

If you want to take out a loan for your needs by putting up the property that you own as collateral and withdraw the amount that you need when you need, in portions, the Home Equity Line of Credit is just for you!

 • Can be taken out in TL.
 • The maximum term for the loan is 120 months.
 • Within 24 months following the date the first loan is taken out, you can take out a loan within your limits.
 • The Bank's home equity line of credit interest rate for mortgage prevailing at the time of issuance is applied.
 • The property put up as collateral for the loan must be owned by you.
 • The Home Equity Line of Credit can be taken out at fixed or variable interest rate. If taken out at fixed interest rate, in case of early payment, 2% of the early paid principal amount is charged as the early payment fee.
 • The total of the amount to be borrowed under the Home Equity Line of Credit can be a maximum 50% of the appraisal value of the property put up as collateral. The maximum amount that can be taken out is USD 250.000. Lower limit for Home Equity Line of Credit is USD 10.000 or equivalent.
 • Generally, a guarantor is not required but you may be kindly asked to provide a guarantor under some circumstances.
 • Home Equity Line of Credit and Automatic Home Equity Line of Credit products can not be taken simultaneously.

Automatic Home Equity Line of Credit

 • Can be taken out in TL.
 • Automatic Home Equity Line of Credit is activated within 12 months if required conditions are satisfied.
 • Within 24 months following the date the first loan is taken out, you can take out a loan within your limits.
 • The maximum term for the loans is 60 months starting from the limit establishment date.
 • The Bank's automatic home equity line of credit interest rate for mortgage prevailing at the time of issuance is applied.
 • The Automatic Home Equity Line of Credit can be taken out at fixed or variable interest rate. If taken out at fixed interest rate, in case of early payment, 2% of the early paid principal amount is charged as the early payment fee.
 • The total of the amount to be borrowed under the Home Equity Line of Credit and the amount already borrowed under the mortgage limit can be a maximum 75% of the appraisal value of the property put up as collateral. The maximum amount that can be taken out is TL 50.000.
 • Generally, a guarantor is not required but you may be kindly asked to provide a guarantor under some circumstances.
 • Home Equity Line of Credit and Automatic Home Equity Line of Credit products can not be taken simultaneously.

Only for the customers residing in Turkey.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Features
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat