EVİNİ GÖSTERENE MORTGAGE

Evinizi teminat göstererek hayallerinize hemen kavuşun!

Evini Gösterene Mortgage

Evini Gösterene Mortgage ile sahip olduğunuz ya da ikamet ettiğiniz konutu teminat göstererek, her türlü ihtiyacınız için yüksek limitli, uygun faizli ve uzun vadeli kredi kullanabilirsiniz.

Özellikler

 • Kredinizi TL cinsinden kullanabilirsiniz.
 • 50.000 TL‘ye kadar (50.000TL dahil) olan taleplerde maksimum vade 36 ay, 50.000 TL üzeri ve 100.000 TL (100.000 TL dahil) arasında olan taleplerde maksimum vade 24 ay, 100.000 TL üzerinde olan taleplerde maksimum vade 12 ay olarak belirlenmiştir.
 • Faiz oranı, kredinizi kullandığınız andaki Evini Gösterene Mortgage oranıyla sabitleneceğinden, ödemelerinizin tutarını öngörebilirsiniz.
 • Kendinize ait konutunuzu kredi için teminat gösterebilirsiniz.
 • Teminat göstereceğiniz konutun ekspertiz değeri üzerinden BDDK'nın belirlediği kredilendirme oranları dikkate alınarak kredi kullanabilirsiniz.

Evini Gösterene Mortgage, sabit faizli ya da değişken faizli olarak kullanılabilir. Sabit faizli olarak kullanımda erken ödeme yapılması durumunda, ödenen anapara tutarının %1'ini geçmeyecek tutarda "erken ödeme tazminatı" uygulaması geçerlidir.
Genel olarak kefil koşulu aranmamakla birlikte, şubelerimiz gerekli görürse kefil talep edebilir.

Evini Gösterene Hazır Mortgage

Sahibi olduğunuz konutu teminat göstererek, ihtiyaçlarınız için kredi kullanmayı arzu ediyor ve toplam kredi limitiniz içerisinden ihtiyaç duyduğunuz tutarı istediğiniz zaman dilimler halinde kullanabilmek istiyorsanız, Evini Gösterene Hazır Mortgage tam size göre!

Özellikler

 • Kredinizi TL cinsinden kullanabilirsiniz.
 • 50.000 TL‘ye kadar (50.000TL dahil) olan taleplerde maksimum vade 36 ay, 50.000 TL üzeri ve 100.000 TL (100.000 TL dahil) arasında olan taleplerde maksimum vade 24 ay, 100.000 TL üzerinde olan taleplerde maksimum vade 12 ay olarak belirlenmiştir.
 • İlk kredi kullanım tarihten itibaren 24 ay içerisinde limitiniz dahilinde kredi kullanabilirsiniz.
 • Faiz oranı, kredinizi kullandığınız andaki Evini Gösterene Hazır Mortgage oranıyla sabitleneceğinden, ödemelerinizin tutarını öngörebilirsiniz.
 • Kendinize ait konutunuzu kredi için teminat gösterebilirsiniz.
 • Teminat göstereceğiniz konutun ekspertiz değeri üzerinden BDDK'nın belirlediği kredilendirme oranları dikkate alınarak kredi kullanabilirsiniz.
 • Evini Gösterene Hazır Mortgage ve Evini Gösterene Otomatik Hazır Mortgage ürünlerinden yalnızca birini kullanabilirsiniz.

Evini Gösterene Hazır Mortgage, sabit faizli ya da değişken faizli olarak kullanılabilir. Sabit faizli olarak kullanımda erken ödeme yapılması durumunda, ödenen anapara tutarının %1'ini geçmeyecek tutarda "erken ödeme tazminatı" uygulaması geçerlidir.
Genel olarak kefil koşulu aranmamakla birlikte, şubelerimiz gerekli görürse kefil talep edebilir.

Evini Gösterene Otomatik Hazır Mortgage

Garanti BBVA'dan daha önce mortgage kullandıysanız ve diğer ihtiyaçlarınız için de yüksek limitli, uzun vadeli ve uygun faizli kredi kullanmak istiyorsanız, Evini Gösterene Otomatik Hazır Mortgage tam size göre. Kullanmakta olduğunuz mortgage sayesinde; kredi limitiniz kapsamında ihtiyaç duyduğunuz anda ihtiyaç duyduğunuz tutarda krediyi, otomatik onaylı olarak dilimler halinde kullanabilirsiniz.

Özellikler

 • Kredinizi TL cinsinden kullanabilirsiniz.
 • Gerekli şartlar sağladığınız takdirde mortgage kullandırımından 12 ay sonra faydalanabilirsiniz.
 • Limit tesis tarihinden itibaren 24 ay içerisinde limitinizin tamamını kullanabilirsiniz.
 • Kredinizi limit tesis tarihinden itibaren 36 aya kadar vadeyle kullanabilirsiniz.
 • Faiz oranı, kredinizi kullandığınız andaki Evini Gösterene Otomatik Hazır Mortgage oranıyla sabitleneceğinden, ödemelerinizin tutarını öngörebilirsiniz.
 • Kredi üst limiti 100.000TL’dir.
 • Evini Gösterene Hazır Mortgage ve Evini Gösterene Otomatik Hazır Mortgage ürünlerinden yalnızca birini kullanabilirsiniz.

Evini Gösterene Otomatik Hazır Mortgage, sabit faizli ya da değişken faizli olarak kullanılabilir. Sabit faizli olarak kullanımda erken ödeme yapılması durumunda, ödenen anapara tutarının %1'ini geçmeyecek tutarda "erken ödeme tazminatı" uygulaması geçerlidir.
Genel olarak kefil koşulu aranmamakla birlikte, şubelerimiz gerekli görürse kefil talep edebilir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Özellikler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat