KAMPANYALAR

Garanti Emeklilik'ten Kredi Hayat Sigortası

Gelecek için endişelenmeyin, yuvanızı kredi hayat sigortası ile Garanti'leyin.

Kredi Hayat Sigortası ile, konut kredisi alan kişinin hayatını kaybetmesi halinde kredi borçlarının tamamı Garanti Emeklilik tarafından ödenir. Böylece, kredi ile aldığınız evinizin borçlarının ödenmesi konusunda ne sizin ne de sevdiklerinizin endişelenmesine gerek kalmaz.

Kredinizin süresi boyunca hayat sigortası yapılması gerekmektedir. Bu sigorta vefat teminatı içerdiğinden, bu riskin gerçekleşmesi durumunda kalan tüm kredi borcu sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.

Aşağıda Kredi Hayat Sigortası tablosunu inceleyebilirsiniz.

UZUN SÜRELİ KREDİ HAYAT SİGORTASI

Sigorta Teminatı: Her türlü yaşam kaybı

Teminat Tutarı: Kredi tutarına bağlı olarak yıllar itibariyle aynı veya değişken olarak belirlenir.

Sigorta Süresi: Kredi Süreniz Boyunca

Prim Sigorta primi yaşa, sağlık durumuna,sigorta teminat tutarına ve sigorta süresine göre değişmektedir.

Tahsilat:Tahsilat ile ilgili bilgileri T.Garanti BBVA Şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Faydaları: Hayatınızı kaybetmeniz halinde bankaya olan kredi borcunuzun sigorta şirketi tarafından ödenmesi. Bankaya olan borcunuz kapatıldıktan sonra geri kalan sigorta teminatının lehdar ya da varislerine ödenmesi

Hayat sigortası ile ilgili sorularınız için www.garantiemeklilik.com.tr

Hemen almak için tıklayın

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Garanti Emeklilik'ten Kredi Hayat Sigortası
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat