Blog

Mortgage Blog

Geleneksel Yatırım Aracı Olarak Konut

Geleneksel Yatırım Aracı Olarak Konut

Birbirinden farklı motivasyonlara ve gerçekliklere sahip olsak bile neredeyse hepimizin ortak hayali bir ev satın almak, bir anahtar sahibi olmak. Bu anahtar kimilerimiz için finansal özgürlüğün kapısını açıyor kimimize konfor, aidiyet ve güvence hissi veriyor. Ama aynı zamanda birikimleri kazanca dönüştürecek etkili bir yatırım. Hatta yatırım araçları arasında en geleneksel tercihin konut yatırımı olduğunu söyleyebiliriz.

Yatırım, doğası gereği dinamik ve değişken. Herhangi bir yatırım aracı, avantaj ve dezavantajların bir arada bulunduğu bu doğadan bağımsız değil. Konut yatırımı da potansiyeli yüksek ve kazançlı bir fırsat ama bazı riskler göz ardı edilemez. Bunları biraz açalım…

Konut denince ilk akla gelen unsur kira olur. Ev sahibi olmanın avantajı burada iki yönlü işler; kira giderlerinden tasarruf etmek veya sabit gelir olarak kira toplamak. Bu noktada sigorta, emlak vergileri, bakım ve onarım masrafları gibi giderleri hesaba katmak gerekir. Kendi evimizin sahibi olmayı amaçlıyorsak bunları da bütçe planımıza eklemeliyiz. Eğer evimizi kiracılara açmışsak bu plana farklı sorular dahil olur: “Konut kredisini veya vergileri ödemek için gelecek kiraya ne kadar bel bağlıyorum?”, “Evime iyi bakılır mı?”, “Düzenli gelir elde edebilir miyim?” gibi.

Son olarak konuma dikkat çekebiliriz. Oturmak ya da kiralamak fark etmeksizin, evin değerini belirleyecek unsur budur. Okul ve hastane gibi hizmetlere kolay erişim, toplu ulaşıma ve ana yollara yakınlık, değerinin artması öngörülen bölgeler, hatta gelecekte bölgede gerçekleştirilecek projeler gibi bizden bağımsız faktörler de yatırım üzerinde etkilidir.

Geleneksel Yatırım Aracı Olarak Konut

Konut yatırımı yaparken piyasayı nasıl değerlendirmeli?

Peki ya konut yatırımı konusuna piyasa bazında yaklaşırsak? Genel olarak emlak piyasası, özellikle hisse senetleri ve tahvillerle karşılaştırıldığında nispeten düşük oynaklığa sahip. Mülk kendini büyüten bir yatırım olarak kabul edilir, çünkü değeri orta ve uzun vadede önemli ölçüde artabilir. Dahası yeniden satış piyasası çoğunlukla hareketli ve gelişmiştir. Ancak piyasanın dönem dönem tahmin edilemez olacağı da açık.

Emlak piyasası, özellikle hisse senetleri ve tahvillerle karşılaştırıldığında nispeten düşük oynaklığa sahip. Mülk kendini büyüten bir yatırım olarak kabul edilir, çünkü değeri orta ve uzun vadede önemli ölçüde artabilir.”

Size bir de ‘kaldıraç’ kavramından bahsetmek istiyoruz, yani yatırım yapmak için ödünç alınan parayı (konut kredisi/mortgage) kullanmaktan. Bu sayede belli bir miktar peşinatla, tüm birikimi bir çırpıda kullanmadan veya istenen paranın tamamını biriktirmeyi beklemeden yatırımı gerçekleştirebiliyoruz. Zaman içinde kredi borcumuzu yapılandırabiliyoruz. Ancak kaldıraç etkisi aleyhimize de çalışabilir: Sizin için doğru olan zamanda ve doğru miktarda borçlanmazsanız, gayrimenkul değerleri de düşerse bütçenize yük getirebilir. Ayrıca evin potansiyel satış değerini, güncel koşulları ve kapanış maliyetlerini de denkleme dahil etmelisiniz.

Denklem demişken… Yatırım kararları sadece uygun finansal enstrümanı ideal zamanda satın almayı kapsamaz, değişkenlerden biri de onu nasıl elden çıkardığımız/çıkaracağımız. Konut yatırımı çoğu kişinin bir dereceye kadar hâkim olduğu alandır, diğer yatırım araçlarında olduğu gibi anlaşılması zaman alan ekonomi terimleriyle ya da karmaşık algoritmalarla uğraştırmaz. Dahası, mesela hisse senetlerinin kâr etmesi o şirketin başarısı, yönetimdeki bir skandal, başka bir şirketin son derece rekabetçi bir ürünü/hizmeti piyasaya sürmesi gibi yatırımcının kontrol edemeyeceği pek çok faktöre bağlıdır. Konut değerini etkileyecek bazı gelişmelere de (demografik, ekonomik vb.) müdahale edemeyiz, ancak yatırım üzerinde daha fazla kontrolümüz var ve en önemlisi harekete geçmek için elimizde zaman kozu olur. Yine de bir ‘ama’ var. Konutları nakde çevirmek göreceli olarak zordur. Saniyeler içinde tamamlanabilen hisse senedi veya tahvil gibi işlemlerin aksine, bir gayrimenkul satışının kapanması aylar alabilir. Bir mülk genelde önemli değer kaybı olmadan hızlı ve kolay satılamaz.

Öte yandan deyim yerindeyse ‘parça parça’ konut yatırımı yapılabilir. Gayrimenkul sertifikası adı verilen bu uygulama hisse senedine yatırım yapmak gibi işliyor. Konut alacak kadar birikimi olmayan yatırımcılar, seçtikleri inşaat projesi başlamadan veya devam ederken pay alıyor. Böylece yatırımları oranında projeye ortak oluyor. Bu süre zarfında payları borsada değerlendirmek de mümkün.

Konut yatırımı hayallerimize giden kapıyı açarken aynı zamanda birikimlerimizin zaman içinde değer kazanmasını sağlar. Bunun için öncelikle finansal sağlığımıza iyi bakmalı, bugünün tasarruflarını birikime çevirmeliyiz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Geleneksel Yatırım Aracı Olarak Konut
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat