Blog

Mortgage Blog

Ev Kredisi Erken Ödeme Ücreti Hesaplama İşlemleri Neye Göre Yapılmalıdır?

Ev Kredisi Erken Ödeme Ücreti Hesaplama İşlemleri Neye Göre Yapılmalıdır?

Ev kredisi erken ödeme ücreti hesaplama, genellikle bankanın belirlemiş olduğu ödeme planının dışına çıkılması ile gündeme gelmektedir. Ödeme planı dışında yapılan erken ödemeler ya da  konut kredisini erken kapatma işlemi sebebiyle  müşteriler bir ceza tutarı ödemek durumunda kalırlar.

Konut kredisi süreci onaylandığı andan itibaren tüketici konut kredisi bedelinin tamamını veya taksit bedelinden az olmaması haricinde vadesinden önce ödenen bedel sürecine konut kredisini erken ödeme adı verilir. Konut satın almak adına bankalar ile yapılan kredi sözleşmesi kapsamında, tüketiciler için bir ödeme planı hazırlanır. Bu durumda, taşıt ve ihtiyaç kredisinden farklı olarak, konut kredisi ücretinin erken ödenmesi söz konusu olduğunda, müşterilere konut kredisini erken ödeme tazminatı uygulanır.

Konut kredisi kullanan kişilerin ev kredisi erken ödeme ücreti hesaplama işlemleri için bilinmesi gereken şey, erken ödeme yapılması durumunda ödenecek erken ödeme ücreti, o an itibarıyla geriye kalan para tutarı üzerinden hesaplanır.

Erken ödeme durumunda, bankalar tarafından uygulanabilecek olan cezai ücret; kalan vadesi 36 aydan daha fazla olmayan krediler için söz konusu bedelin yüzde biri olur. Kalan vadesi 36 ay ve üzeri olan krediler için ise kredi tutarının yüzde ikisini geçmeyecek şekilde hesaplanır.

Konut kredisi almak isteyen kişi, ödeme planı oluşturulurken ara ödeme yapacağını dile getirmesi durumunda, konut kredisi erken ödeme cezası uygulanmaz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Kredisi Erken Ödeme Ücreti Hesaplama İşlemleri Neye Göre Yapılmalıdır?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat