Blog

Mortgage Blog

10 Soruda Emlak Vergisi Hakkında Merak Edilenler

10 Soruda Emlak Vergisi Hakkında Merak Edilenler

Sahip olunan bina, arsa ya da arazi için devlete ödenmesi gereken bedel olarak bilinen ve tüm taşınmaz mal sahiplerinin ödemekle mükellef olduğu Emlak vergisi, 2017 yılı itibariyle yaklaşık 24 milyon emlak sahibini yakından ilgilendiriyor. Emlak vergisi hakkında merak edilen en temel soruları sizin için yanıtladık.

1-Emlak vergisi mükellefleri kimlerdir?

Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahipleri emlak mükellefleridir. Her ikisi de yoksa, bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler emlak vergisi mükellefidir. İntifa hakkı, bir kişiye eşya üzerinde, eşyanın amacı doğrultusunda, sınırsız faydalanma imkanı sağlayan bir haktır.

2-Mükelleflerin emlak vergisi bildirimini ne zaman yapması gerekir?

Bildirimler; yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği dönemin bütçe yılı içerisinde yapılabilmektedir. Yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bildirim, değişikliğin gerçekleştiği bütçe yılı içerisinde bulunulan yerdeki ilgili belediyeye verilmektedir.

3-Emlak vergisi bildirimi yapılmadığında yaptırım söz konusu mudur?

Emlak vergisi bildiriminin süresinde verilmemesi halinde, vergi mükellefi Emlak Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesine göre, vergi aynı kanun hükümleri kapsamında idarece tarh edilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında idarece yapılan tarhiyata, vergi ziyai cezası kesilir. Kesilecek vergi ziyai ceza tutarı ise, ziyai uğratılan emlak vergisinin bir katı olarak hesaplanmaktadır.

4-Emlak vergisi bildirimi için belediyeye hangi evraklar verilmektedir?

Emlak vergisi bildiriminde belediyeye başvuruda  bulunacak mükellefler; tapu ve nüfus cüzdanı fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres, beyan sahibinin ikamet adresi, işyeri adresi ve vergi numarasıyla birlikte "Mali Hizmetler Müdürlüğü" emlak servisine başvurması gerekmektedir.

5-Emlak vergisi oranları konut, işyeri, arsa ve arazi için nasıl hesaplanmaktadır?

Emlak vergisi için her mükellef farklı oran ve bedellerde vergi ödemektedir. Büyükşehirde yüzde 100 artırımlı bir vergi söz  konusudur. Kanunen evlerin emlak vergisi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan belediyelerde ise binde 1 olarak hesaplanmaktadır.

İşyeri ve dükkân emlak vergisi oranı Büyükşehir'de binde 4; diğer belediyelerde ise binde 2 olarak uygulanmaktadır.

Büyükşehir'deki bir arazinin vergi oranı binde 2, diğer belediyelerde bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehir'deki bir arsanın vergi oranı binde 6, diğer belediyelerde bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile hesaplanmaktadır.

6-Emlak vergisi değeri (matrahı) miktarı nedir?

Emlak Vergisi Kanunu'nun 70 Seri No'lu Genel Tebliğine göre; mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı emlak vergi değerleri, 2016 yılı vergi değerlerinin, 2017 yılına ait yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlarla hesaplanacaktır.

7-Emlak vergisi ödemeleri ne zaman yapılmaktadır?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 30. maddesine göre; emlak vergisi, yılda iki eşit taksit halinde ödenmektedir. İlk taksiti, Mart, Nisan ve Mayıs ayları, ikinci taksiti ise Kasım ayı olarak belirlenmiştir.  2017 Mart ayı vergi takvimine göre, emlak vergisi ödemeleri 1 Mart 2017'de başlamıştır. Emlak vergisi için ilk taksit ödeme zamanı 31 Mayıs'ta sona erecektir.

Emlak vergisinin ödeme tarihinin geçirilmesi durumunda, gecikme zammı işlemeye başlamaktadır.

8-Emlak vergisi ödemeleri nerelere yapılmaktadır?

Emlak vergisi ödemeleri, gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye yapılmaktadır. Gayrimenkulün bir başka şehirde bulunması halinde ise, ödemeler tüm belediyelerden yapılabilir. Ödemeler direkt olarak belediyeye yapılacaksa; mükellef, kimlik belgesiyle birlikte tahsilat veznelerine başvurup  ödemesini yapabilmektedir. Emlak vergisi ödemeleri PTT ve banka kanalıyla da yapılabilmektedir.

9-Emlak vergisi internetten ödenebilir mi?

Emlak vergisi internetten ödenebilmektedir. İnternetten ödeme yapmak için vatandaşların, ikamet ettikleri belediyelerin sitelerinden e-belediye sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Ayrıca ödemeler kredi kartıyla internet şubesinden de yapılabilmektedir.

Online vergi ödeme işlemleri Bireysel ya da Kurumsal İnternet Şubesi'nden Devlet/Vergi adımından yapılabilmektedir.

10-İnternetten ve internet şubelerinden vergi ödemesinin avantajları nelerdir?

Vergi ödemeleri internetten yapılarak hem zamandan hem de vergi dairesi için harcanılan ulaşım ve diğer masraflardan tasarruf edilebilmektedir. Ayrıca vergilerini internetten ödemek isteyenlere bankalar, birçok taksit ve kampanya imkanı sunmaktadır.
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

10 Soruda Emlak Vergisi Hakkında Merak Edilenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat