Blog

Mortgage Blog

Ev Kredisi Almak İçin Ne Lazım?

Ev Kredisi Almak İçin Ne Lazım?

Konut kredisi başvurusu yapmaya karar verdiyseniz sizi ev alma hayalinize yaklaştıracak ilk adım, bütçeniz için en uygun kredi seçeneğini veren bankayı belirlemek ve ardından ev kredisi için gereken belgeleri tamamlamak olacaktır. Kişinin bütçesine en uygun kredi seçeneğini belirlemek için öncelikle kapsamlı bir kredi karşılaştırması yapması gerekmektedir. Kredi karşılaştırması yaparken göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususlardan birisi, kredi için tercih edilen bankanın kolay ödeme seçenekleri sunmasıdır.

Banka seçimi yapıldıktan sonra gelecek adım ise bankanın müşterilerinden istediği ev kredisi için gereken evrakları sırasıyla tamamlamaktır. Konut kredisi için gerekli evraklar bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Ancak temelde belli başlı kalemler birçok banka için geçerlidir. Banka tarafından istenen belgeler hem gelirinizin hem de almak istediğiniz evin belirli kriterlere uygun olup olmadığını belirleyecektir.

Konut Kredisi İçin İstenen Evraklar:
Nüfus cüzdanı, tapu, kira geliri varsa tapu veya e-devletten alınan "Tapu Bilgileri Sorgulama" ekran görüntüsü, kira kontratı ve ödeme dekontu, faiz veya başka bir geliri varsa geliri gösteren belge

Bu belgelere ek olarak;

  • Maaşlı çalışıyorsanız: Devletten alınan 4A/4C hizmet dökümü ya da SGK ilçe merkezlerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Belgesi, , faiz veya başka bir geliri varsa geliri gösteren belge
  • Şahıs firması sahibiyseniz: Vergi levhası, yıl sonu mali verileri, ara dönem mali verileri
  • Tüzel firma sahibi/ortağıysanız: Ortaklık yapısı teyidi için firmaya ait ticaret sicil gazetesi/hazirun cetveli, firmaya ait yılsonu ve güncel mali veriler (bilanço - gelir tablosu veya kurumsal vergi beyannamesi, işletme hesap özeti), firmaya ait vergi levhası

"Ev kredisi için ne lazım" sorusu dâhilinde, belirtilen tüm bu belgeleri tamamladıktan sonra, kredi alıp alamama konusundaki uygunluğunuz ortaya çıkacaktır. Bu noktada bilmeniz gereken en önemli husus, bankanın evin değerinin tümünü karşılamayacağı ve yüzde yirmi olarak belirlenen tutarın tarafınızdan peşinat olarak ödenmesi gerekliliğidir. Son olarak, kredi peşinat tutarı karşılandıktan sonra belirlenen ödeme planlarını bütçeye uygun hale getirmek için doğru kredi seçeneğini seçmeniz, ödeme sürecinizi kolaylaştıracaktır. 

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Kredisi Almak İçin Ne Lazım?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat