Blog

Mortgage Blog

2017 Mayıs Ayında İpotekli Konut Satışları %30 Oranında Arttı!

2017 Mayıs Ayında İpotekli Konut Satışları %30 Oranında Arttı!

Konut satın alırken bankaların sunduğu imkânlar neticesinde birçok kişi ev sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Türkiye geneli konut satışlarında 2017 Mayıs ayında bir önceki yıla göre %1,5 oranında artış yaşandığı ve satış rakamının 116.558 olduğu ifade ediliyor.

Bankalar, ev satın almak isteyenler için çeşitli ödeme imkânları sunuyor. Faiz oranları ve vadelerle konut kredisi olanağı sunan bankalar, ödemelerin aksaması durumuna karşılık, sunduğu mortgage kredisi karşılığında konuta ipotek uyguluyor. Bunun anlamı ise konut, kredisi bitene kadar ipotekli taşınmaz kategorisinde değerlendiriliyor.

İpotek, bankanın verdiği kredi karşılığında aldığı teminat olarak satın alınan konuta ya da başka bir taşınmaz üzerine tesis ediliyor. Bazı durumlarda konut kredisi bitmeden konutu satmak mümkün olabiliyor. İpotekli bir konutun satın alınması durumunda öncelikle üzerindeki banka ipoteğinin kaldırılması gerekiyor. Bu durum karşımıza konut satış türlerinden, ipotekli satışı çıkarıyor. 10 yıl öncesine kadar riskli olarak değerlendirilen ipotekli konut, artık ev sahibi olmak isteyen kişiler için sıklıkla tercih edilebilen bir seçenek.

Türkiye'deki resmi istatistik programlarını hazırlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)'in aylık olarak yayınladığı raporlar neticesinde, Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarında bir önceki yılın Mayıs ayına göre %17,8 oranında artış yaşandığı ve satış rakamının 41.738 olduğu ifade ediliyor. Bu bilgilere dayanarak toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payının %35,8 olduğu belirtiliyor.

İpotekli satışlarda, İstanbul'un 7.698 konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sırayı aldığının ifade edildiği rapora göre, toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %50 ile Ardahan olarak değerlendiriliyor. Geçen aya bakıldığında ise söz konusu artışın %30'lara dayandığı gözleniyor. Bazı gayrimenkul uzmanlarına göre ipotekli satışlarda yaşanan bu artış, konut kredi faiz oranlarının sektör üzerinde ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

2017 Mayıs Ayında İpotekli Konut Satışları %30 Oranında Arttı!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat