Blog

Mortgage Blog

Dünyanın Mortgage Karnesi

Dünyanın Mortgage Karnesi

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de ev sahibi olmak isteyen herkesin ilk çözüm noktası konut kredisine başvurmak oluyor. Her ülkenin de kendi bankacılık sistemine göre mortgage kuralları değişiyor elbette. Bu durum da dünyanın mortgage haritasını farklı renklere boyuyor. Ülkelere göre değişen sistemi en iyi şekilde anlamak için geçmişten günümüze gelişim sürecini inceleyerek dünyanın mortgage karnesini incelemekte fayda var.

Mortgage tarihi

Mortgage tarihine baktığımız zaman başlayacağımız yer 30'lu yıllar olmalı. O zamanlar bankalar bu tür bir uygulamaya sahip değillerdi ama sigorta firmaları, insanlar için ev alma kredisi sağlıyordu. Özellikle o yıllardaki Amerikan piyasası düşünüldüğünde amaçlar yolundan sapıyor, krediyi alan insanların ödemelere yetişmesi zorlaşıyordu. Günümüzde ise sistem bunun tam tersi olarak uygulanıyor. Bugün sistemin sağladığı imkanlara baktığımızda mortgage ile kira öder gibi ev almak, hayatınızı güvence altına almak adına alınacak en doğru kararların başında geliyor. Dünyada mortgage ile birlikte hayat sigortaları da yükselen bir grafik çiziyor. Çünkü insanlar hem kendileri hem de aileleri için çok daha parlak bir gelecek planını en makul şekilde bu şartlar altında kurabiliyorlar.

Neden mortgage krizi yaşanıyor?

Türkiye'de mortgage'ın son 7 yıldır parlıyor. Konutların %50'si mortgage kredisi ile satın alınıyor. Özellikle yeni evli çiftler veya yeni çocuk sahibi olan aileler, hayatlarını güvence altına almak adına hemen birikime başlıyorlar ve hayallerindeki evin bedelinin %25'ini karşılayacak miktarda para biriktirdikleri zaman, mortgage başvurularını yapıyorlar ve %75'lik bir konut kredisi ile ev sahibi oluyorlar. Türkiye'de düzene oturan bu sistem tüm dünyanın ortak kararda buluştuğu özelliklere sahip. Bankaların yalnızca konutun %75'ini karşılıyor olmalarının faydaları oldukça fazla. Bu sistem öncelikle tüketicinin para biriktirme potansiyelini daha sonra da ödeme kapasitesi ortaya çıkıyor. Dünyada mortgage krizi yaşanan ülkelere baktığımızda birçok olumsuz detayın bir araya geldiğini görüyoruz ancak en büyük payın konut bedelinin tamamının kredi olarak verilmesi kuralına bağlı olduğunu söyleyebiliriz.

Dünyanın en iyileri

Her konuda olduğu gibi, mortgage konusunda da en iyiler İskandinav ülkeleri. Özellikle Danimarka'da neredeyse 30-35 yaşını dolduran herkes, mortgage yardımı ile konut sahibi olabiliyor. Danimarka'nın sisteminde etkileyici unsurlar oldukça fazla fakat en önemlisi mortgage faizinin, gelir vergisinden düşmesi. Dünyanın mortgage karnesinde en yüksek puanın Danimarka'ya ait olduğunu söylemek mümkün.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Dünyanın Mortgage Karnesi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat