Blog

Mortgage Blog

Organik evler

Organik evler

Doğal kaynakların günden güne azaldığı, tabiat dengesinin bozulduğu ve küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği günümüzde bu tahribatı durdurmak için küresel çözümler aranıyor. Siz de doğanın dengesini korumaya yönelik kendi tedbirlerinizi alabilir, hem dünyayı çok daha yaşanılası bir yer haline getirip hem de enerji ihtiyaçlarınızı çok daha ekonomik yollarla giderebilirsiniz. Kendi enerjisini üretebilen, çok daha ekonomik, sağlıklı, doğa dostu ve verimli bir eve sahip olmayı düşünüyorsanız organik ev kavramıyla tanışmanızı tavsiye ediyoruz.

Organik ya da ekolojik evler tüm enerji ve su ihtiyacını doğal yollarla gideren ve tüm bunları doğaya neredeyse hiç zarar vermeden gerçekleştirebilen evler olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda elektrikten ısınmaya kadar enerji tüketimine sebep olan tüm gündelik gereksinimler rüzgâr ya da güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilir. Ayrıca arıtıcılar sayesinde ihtiyaç duyulan içme suyu yağmur sularından, temizlik için kullanılacak suysa atık sulardan elde edilerek sarfiyat en aza indirilir. Ayrıca atık su miktarı ortalama bir evden çok daha az olacağından organik evlerin bu anlamda da çevreye önemli ölçüde katkısı olduğu söylenebilir.

Tüm bunların yanı sıra organik evlerde kullanılan tesisatlarla da düşük enerji tüketimiyle kullanılan kaynaklardan maksimum fayda sağlandığından, az enerjiyle birçok ihtiyaç giderilebilir. Örneğin tasarruflu musluklarla çok daha az su sarf edilirken, temizlikte kullanılan su arıtılarak sifon ya da bahçe sulamada tekrar kullanılabilir ve mümkün olduğunca az su tüketilerek tüketilen miktardan en yüksek verim alınabilir. Ayrıca çok iyi bir ısı yalıtımı sağlanarak ısıtmada kullanılan enerji miktarı da en aza indirilebilir.

Ekolojik evlerde kullanılan enerji üretimi, yalıtıma ve arıtmaya yönelik sistemlerin maliyeti açısından sıradan bir evle karşılaştırıldığında, yüksek olsa da yapılan istatistiksel çalışmalar gösteriyor ki sağlanacak enerji ve su tasarrufuyla bu maliyet çok kısa sürede amorti edilebiliyor ve kısa sürede kâra geçilebiliyor.

Siz de evinizin hem doğaya hem de bütçenize katkıda bulunmasını istiyorsanız, bir uzman desteği alabilir, yenilenebilir enerji, yalıtım ve arıtma sistemleriyle çok daha sağlıklı ve çok daha ekonomik bir eve sahip olabilirsiniz.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Organik evler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat