Blog

Mortgage Blog

Bursa ‘Yaşam Kalitesi' En Yüksek 21. Şehir Oldu!

Bursa ‘Yaşam Kalitesi' En Yüksek 21. Şehir Oldu!

Şehirler, gelişimin aynasıdır. Bir şehrin gelişimi, sadece orada yaşayan nüfus miktarına bağlı değildir. Yaşam kalitesini; üretim ve kültürel alanların çokluğu, gelişim ve hayat standartları ile açıklamak, tek başına yeterli değildir. Yaşam kalitesi denildiğinde; şehrin tarihi geçmişi, nüfus ve şehir hareketliliği, alt yapı gelişmişliği, yapılan yatırımlar, belediye hizmetleri, yeşil alanların miktarı ve kentsel dönüşüm projeleri gibi unsurlar da akla getirilmelidir.

Camileri, İznik Gölü, müze ve medreseleriyle akıllara gelen Bursa, bu yıl da geçen senelerde olduğu gibi Dünyadaki 6628 kent arasında Türkiye'yi temsil ederek, büyük bir başarı gösterdi. Uluslararası Derecelendirme Merkezi olarak bilinen Numbeo'nun bu yıl hazırladığı Yaşam Kalitesi Yüksek Şehirler listesinde Bursa, 21. sırada yer aldı.

Geçen yıl aynı listede 28. Sırada, 5 yıl önce ise 48. sırada yer alan Bursa, her yıl gelişerek listenin üst sıralarında yerini alıyor. 2017 yılı için yapılan sıralama ile de Bursa'nın, her yıl kademeli olarak geliştiğini ve nüfusuna kaliteli bir yaşam sağladığı tescil edilmiş oldu. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkısı göze çarpıyor.

Numbeo'nun uluslararası alanda yaptığı sıralama ile Bursa'nın, Türkiye'deki birinciliği dünya gündeminde de yerini almaya başladı. Yapılan son sıralama ile yedi sıra yükselen Bursa'nın 2018 yılındaki Numbeo sıralamasındaki durumu ise şimdiden merak konusu oldu.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Bursa ‘Yaşam Kalitesi' En Yüksek 21. Şehir Oldu!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat