Blog

Mortgage Blog

İstanbul Okmeydanı'nda Kentsel Dönüşüm 2018'de Başlıyor!

İstanbul Okmeydanı'nda Kentsel Dönüşüm 2018'de Başlıyor!

Türkiye'yi içine alan Kentsel Dönüşüm projeleri hızla devam ediyor. Kentsel Dönüşüm projeleri, birçok kişinin aklında soru işaretleri oluşturan "Kentsel dönüşüm nedir? Kentsel Dönüşüm ile mağdur olacak mıyım?” gibi soruları gündeme getiriyor. 2017 yılında özellikle İstanbul ilinin hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda belirli ilçelerde meydana gelen birçok yeni kentsel dönüşüm projesi hayata geçirildi. Akıllara kazınan sorulara cevap niteliğinde gerçekleşen birçok proje ile değişen ve dönüşen semtlerde yaşam kalitesi hızla artmaya başladı.

2018 yılı için planlanan Kentsel Dönüşüm projelerinin ilk adresi Okmeydanı olarak açıklandı. İstanbul'un en kalabalık ve yoğun ilçelerinden biri olan Okmeydanı'nda gerçekleşecek projeler için imzalar atılmaya başlandı bile.Bu projeler ile kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yaptığı açıklamalarla Okmeydanı'nda gerçekleşecek bu projelerin trafiğin kilit noktası olan cadde ve sokakları rahatlatacağını ve daha güzel yaşam alanlarının ortaya konacağını belirtti.

Kentsel dönüşüm alanında belirlenen tüm binaların yıkılacağı projeye göre, Okmeydanı 30 farklı alana bölünerek yeniden yapılandırılacak. Okmeydanı'nda mevcut bulunan 2 milyon metrekarelik inşaat alanı, yeni projede 3 milyon metrekareye çıkacak. İlçe nüfusunun korunmasının amaçlandığı projede, yüksek katlı konutlara imar izni verilerek ilçenin yenilenmesi hedefleniyor. Ortalama 9 katlı binalarda yerleşimin sağlanacağı konut alanlarında 10 dönümlük alan içerisinde yapılacak konutlarda yaklaşık olarak 1000-1200 kişinin yaşaması planlanıyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İstanbul Okmeydanı'nda Kentsel Dönüşüm 2018'de Başlıyor!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat