Blog

Mortgage Blog

Kentsel Dönüşüm Kredisi Şartları Nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Kredisi Şartları Nelerdir?

  • Kentsel dönüşüm kredisi; Resmi Gazete'de yayınlanan 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamındaki riskli bölgelerde bulunan konutlarda yaşayan kat malikleri ve kiracılar için sunulan bir kredi türüdür.
  • Kentsel dönüşüm kredisi kullanabilmek için konutun "Riskli Alan" veya "Riskli Yapı" tanımı içerisinde yer alması ve bu durumun teknik belgeler aracılığıyla tespit edilmesi gerekmektedir.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen faiz desteği konut kredileri için yıllık %4 (aylık ise 0,33) azami 120 ay;  işyerleri için yıllık %3 (aylık 0,25)olmak üzere azami 84 ay vadeli olacak şekilde belirlenmiştir.
  • Kat malikleri eğer kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanırlarsa , kredi faiz desteğinden yararlanamazlar. Faiz ve kira desteklerinden biri arasında seçim yapmak zorundadırlar.
  • Tek başına konut almak isteyen kiracı hak sahipleri istedikleri bankadan kredi alabilirler. Birbirinden farklı kat maliki hak sahiplerinin olduğu/ apartmanda oturan kat maliki hak sahipleri ortak olarak riskli yapıyı yıkıp yeni bir bina yaptıracaksa aynı bankadan kredi almaları gerekecektir.
  • Hak sahiplerince kredi taksit ödemesi yapılmayan krediler için bakanlık tarafından karşılanacak faiz desteği tutarlarının ödemeleri, gecikme giderilene kadar durdurulacaktır.
  • Birden fazla konut ve işyeri sahibi olan kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzası olan bankalardan bağımsız bölüm başına en fazla 125.000 TL kredi desteği alabilirken, toplamda 625.000 TL lik limiti geçemezler.
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kentsel Dönüşüm Kredisi Şartları Nelerdir?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat