Blog

Mortgage Blog

İşyeri Kredisi

İşyeri Kredisi

Garanti BBVA Mortgage, müşterilerine sadece konut kredisi değil, işyeri kredisi desteği de sunuyor. Kullanım amaçlı işyeri kredisi veya yatırım amaçlı işyeri kredisi ile dükkân, büro ofis veya mağaza sahibi olabilirsiniz. İşyerine kira ödemek istemeyen iş sahiplerine yardımcı olan işyeri kredisi taşınmaz malın tebliğ mercii onayına bağlı olarak ekspertiz değerinin %100'üne kadar kredi kullanabilirsiniz. İşyeri kredi talebi olan iş sahipleri, istedikleri ödeme planı, vade seçeneği ve uygun faiz oranları dahilinde Garanti BBVA Mortgage'ın sunduğu ayrıcalıklardan faydalanabilirler. İşyeri kredisine kimler başvurabilir sorusuna yanıt olarak ise, yeni bir iş yeri satın almak isteyen ve vergi levhası olan tüm ticari işletmelerin işyeri kredisinden yararlanabileceğini söyleyebiliriz. İşyeri kredisi başvuru süreçleri, konut kredisi ile benzerlik göstermektedir. Bankanın gerekli incelemelerinden sonra, önce ekspertiz değeri belirlenir ve kişinin seçtiği ödeme planı dahilinde konut kredisi kullanımı uygulamaya koyulur. Garanti BBVA Mortgage'ın sağladığı farklı ödeme seçenekleri ile 120 ay vadeli işyeri kredisini kullanabilirsiniz. Kullanım amaçlı İşyeri kredisi KKDF'den muaftır. Yatırım amaçlı işyeri kredisinde KKDF ve BSMV alınmaktadır. KKDF muafiyeti uygulanabilmesi için kredi kullanımı sırasında bu koşula uyulacağının taahhüt edilmesi ve sonrasında satın alınan işyerinin işletme aktifine kaydedilmesi gereklidir.

Yeni bir işyeri satın almak veya sahip olduğunuz işyerinizi geliştirmek istiyorsanız Garanti BBVA Mortgage'ın sunduğu işyeri kredisi tam size göre! Üstelik satın alacağınız işyerini dilerseniz kiraya verip yatırım amaçlı faydalanabilir, dilerseniz işyeri olarak kendiniz kullanabilirsiniz. Buraya tıklayarak işyeri kredinizi hızlıca hesaplayabilir işyeri kredisi ile ilgili tüm sorularınızın yanıtına ulaşabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İşyeri Kredisi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat