Blog

Mortgage Blog

Emlak Vergisi Değerini Değiştiren Durumlar Nelerdir?

Emlak Vergisi Değerini Değiştiren Durumlar Nelerdir?

Emlak vergisi; bina ve arazi vergisi olmak üzere ikiye ayrılır. Bazı durumlarda emlak vergisinin değerinde değişiklikler olabilmektedir. Bu değişiklikler Emlak Vergisi Kanunu'nda açıkça ifade edilmektedir. Sağlıklı bir vergi uygulamasının yapılabilmesi açısından söz konusu değerlere etki eden faktörleri bilmek gerekir.

Bina vergisi değerini değiştiren durumlar;

1) Yeni bina inşa edilmesi: Asansör ve kalorifer tesisleri ilavesinden, var olan binaya ekleme yapılmasına kadar tüm işler yeni inşaat olarak ele alınmaktadır.

2) Tahribat: Tıpkı yeni eklemeler gibi, sahip olan değerlerin yitimi de bina değerini etkilemektedir. Binanın bazı özelliklerini yitirecek şekilde tahrip olması bina vergisi değerini değiştirir. Örneğin; asansör ve kalorifer tesislerinin kısmi ya da temelli kaldırılması veya binanın tamamen zarar görmesi.

3) Binanın kullanım alanının değişmesi: Binanın bir bölümünün ya da tamamının ticaret ve sanat faaliyetlerinde kullanılması vergi değerini değiştiren diğer etkenlerden biridir.

4) Binaya arazi dahil edilmesi ya da çıkarılması: Binanın bir parçası olan arazilerin binaya dahil edilmesi ya da çıkarılması vergi değerini etkilemektedir.

5) Yerleşim yerindeki genel fiyat artış/azalışları: Yerleşim yerinin tamamında belli bir sebepten ötürü bina değerlerindeki %25'i aşan oranda artış ya da azalışlar vergi değerini etkilemektedir.

Arazi vergisi değerini değiştiren durumlar;

1) Arazide yaşanan değişiklikler: Arazinin hal ve heyetindeki değişimler belli başlıklar altında toplanarak incelenebilir.

  • Fidanlık ya da bağ haline getirilen veya ağaçlandırılan arazilerin vergi değerinde değişiklikler meydana gelir.
  • Aynı durumun tam tersi şeklinde ağaçlı, fidanlı ya da kütüklü bir arazinin tarlaya çevrilmesi durumunda vergi değeri değişir.
  • Tarım arazilerinin çeşitli sebeplerden ötürü tarım yapılamaz hale gelmesi vergi değerini etkilemektedir.
  • Tam tersi şeklinde tarım yapılmayan arazilerin çeşitli nedenlerle tarım arazisi haline dönüşmesi de vergi değerini etkilemektedir.

 

2) Binalara arazi eklenmesi ya da çıkarılması: Binanın parçası olan arazilerin binaya dâhil edilmesi ya da çıkarılması vergi değerini değiştirmektedir.

3) Arazilerin taksim ya da ifraz edilmesi, mükellefinin değişmesi: Arazinin bir bölümünün kamuya ait hale gelmesi de ifraz sayılmaktadır.

4) Parçalı arazi ya da arsaların birleştirilmesi: Çeşitli nedenlerden ötürü arazilerin ve arsaların birleştirilmesi vergi değerinin değişmesine sebep olur.

5) Yerleşim yerindeki genel fiyat artış/azalışları: Yerleşim yerinin tamamında belli bir sebepten ötürü arazi ya da arsa değerlerinin %25'i aşan oranda artış ya da azalışlar vergi değerini etkilemektedir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Emlak Vergisi Değerini Değiştiren Durumlar Nelerdir?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat