Blog

Mortgage Blog

En Düşük Riskli Yatırım Hangisi

En Düşük Riskli Yatırım Hangisi

Yatırım yapmanın en önemli sebepleri, hayat kalitesini arttırmak, birikimleri değerlendirmek ve geleceği güvence altına almaktır. Yatırım yapmadan önce dikkat etmeniz gereken birçok konu bulunuyor. Bunlardan biri de sizin için en risksiz yatırım seçeneğini belirlemektir. Bu nedenle önce hesaplamalar yaparak en doğru adımları atmalı ve risksiz yatırımları belirlemelisiniz. Sizin için en az risk taşıyan yatırımları inceledik.

Banka Mevduatları

Birikiminizi riske girmeden kârlı bir yatırıma dönüştürmek için banka mevduatını kullanabilir, vadeli hesaplarla paranızın artmasını sağlayabilirsiniz. Miktara ve süreye göre değişen faiz oranlarıyla değerlenecek olan paranız için en risksiz yatırım şekillerinden biri, bankaların vadeli hesaplarıdır. Fakat bu yatırım şekli ile hızlıca büyük bir kâr etmez, zaman içinde paranızı arttırırsınız. Yeterince kazanmak için sabırlı olmanız gerekir. Gelir ve giderlerinize göre hesaptaki paraya dokunup dokunmama konusunda, belirlediğiniz vadelere uygun şekilde hareket edebilirsiniz..

Hazine Bonosu

Risksiz yatırım araçlarının içinde en çok tercih edilen yöntemlerden biri de hazine bonosu almaktır. Bu yatırım, bir seneden daha kısa vadelerde oluşturulan bir borçlanma senedi olarak tanımlanabilir. Yani siz devlete borç vermiş sayılırsınız ve devlet de vadesi geldiğinde sizin vermiş olduğunuz borcu faiziyle geri öder..

Gayrimenkul

Doğru gayrimenkul tercihi ile risksiz ve getirisi büyük olacak bir yatırım yapabilirsiniz. Alacağınız konutun her yıl değerleneceğini düşünürseniz birkaç yıl içinde harcadığınızdan çok daha fazla para kazanma şansınız olabilir. Hatta aldığınız evin getirisiyle birden fazla ev sahibi bile olabilirsiniz. Fakat bu yatırımda da dikkat edilmesi konular var. Özellikle gelirinize uygun belirlenecek bir Mortgage ödeme planıyla finansman tarafında plan yapabilirsiniz. Ayrıca alacağınız konutun konumuna, gelişen bir çevrede olmasınave kullanışlı olmasına da dikkat etmelisiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

En Düşük Riskli Yatırım Hangisi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat