Blog

Mortgage Blog

2017'de İstanbul'da Taşınma Oranlarındaki Artışlar!

2017'de İstanbul'da Taşınma Oranlarındaki Artışlar!

İstanbul'da 2017 yılının ilk çeyreğindeki taşınma oranları geçen seneye kıyasla %40 artış gösterdi. CK Boğaziçi Elektrik'in açıkladığı "Gayrimenkulün Enerjisi Raporu”na göre 2016 yılının ilk çeyreğinde 109.000 civarında olan toplam taşınma, 2017 yılının ilk çeyreğinde 152.496'ya çıktı.

Kampanyaların Konut Satışlarına Büyük Etkisi Oldu

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu verileri, İstanbul'da yaşanan taşınma oranlarındaki %40'lık artışta konut kampanyalarının büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Raporu'na göre geçtiğimiz sene ilk üç ayda sahiplerini bulan yeni konutların sayısı 32.642 iken, 2017'nin aynı döneminde bu sayı %34 artış ile 43.740'a çıkmış durumda. Yeni konuta yerleşmenin en yoğun olduğu ay ise Şubat ayı oldu. İstatistiklere göre 2017'nin ilk üç ayı boyunca her gün ortalama 486 aile yeni evine taşındı. Esenyurt başta olmak üzere, Avcılar ve Bayrampaşa yeni konut alımında en revaçta olan bölgeler. Yeni konuta taşınma oranlarının en az olduğu bölgeler ise Sarıyer ve Beyazıt olarak karşımıza çıkıyor.

İkinci el konutlara yerleşme oranlarına bakıldığında ise en yoğun dönem 39,799 ile Mart ayı oldu. Geçen seneye göre ikinci el konutlarda taşınma yüzdesi %42 olarak belirlendi. Avrupa yakasında yoğun olarak yerleşilen bölgeler Beyoğlu ve Kâğıthane iken taşınmanın en az gözlendiği ilçeler Sarıyer ve Silivri oldu.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

2017'de İstanbul'da Taşınma Oranlarındaki Artışlar!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat