Blog

Mortgage Blog

Evliliğin Ekonominize Avantajları ve Dezavantajları

Evliliğin Ekonominize Avantajları ve Dezavantajları

Hayatınızı sonsuza dek beraber geçirmek istediğiniz insanı bulduğunuz zamanı evlilik çanları çalmaya başlar ve kendinizi yorucu, yoğun ama keyifli bir sürecin içinde bulursunuz. Bu süreç aynı zamanda maddi açıdan da sizi etkileyecektir. Biz de maddi açıdan en az etkilenmeniz için ekonomik anlamda evliliğin avantaj ve dezavantajlarını anlattık.

Birlikten Kuvvet Doğar

Evlilikle birlikte birçok harcamanız, ortaklaşa yürüteceğiniz bir düzene girecek. Ayrıca tek başınıza yapamadığınız birçok şeyi, eşinizle beraber yapabileceksiniz. Hatta bir türlü hayata geçiremediğiniz hayallerinizi gerçekleştirmek için de ortak bir bütçe ile hareket edebileceksiniz.

Sosyal Hayat

Evlendikten sonra ortak evde geçirilen zaman öncesine göre artar. Aynı evi paylaşmanın verdiği huzur ve heyecanla dışarıda yapılan sosyal aktiviteler bir miktar azalır. Bu da masrafların bir oranda azalmasını sağlar. Böylece ekonomik durumunuzda hızlı bir gelişim gözlenebilir.

Çeyiz Yardımı

Eğer 27 yaşını doldurmadan evleniyorsanız devletten çeyiz yardımı alabiliyorsunuz. Evlenmeden 3 yıl önce açarak birikim yapmaya başlayacağınız "çeyiz hesabınıza" devlet tarafından hesaptaki miktarın %20’si oranında destek sunuluyor. İlerisini düşünerek açtığınız çeyiz hesabı size evlenmeden önce ekonomik anlamda kolaylık sağlayabilir.

Masraflar

Devletin çeyiz yardımı olsa da evlilik birçok masrafı beraberinde getirir. Bu masrafların da daha sonra borç olarak ödenmesi gerekebilir. Harcamalarınızı programlarken doğru finansal planı yapamazsanız, evlilik için yapacağınız tüm harcamalar borç hanenize yazılabilir. Ancak doğru bir plan yaparsanız hiçbir harcamanız, dezavantaj olarak karşınıza çıkmaz.

Yatırım İmkanı

Evli çiftler doğru bir ekonomik planlama yaparak gelecekleri için yatırım hayallerini gerçekleştirebilirler. Ortak gelirleri sayesinde kredi ödeme güçleri de artar. Konut kredisi ya da  araba kredisine  başvurabilirler. . Özellikle çiftler gelirlerine en uygun ödeme seçeneklerini değerlendirerek mortgage başvurusu yaparlarsa kira öder gibi ev sahibi olabilirler.

Sorumluluklar

Evliliğin ekonomik olarak en büyük dezavantajlarından biri, özgürce harcama kararları alamamaktır. Yapacağınız tüm harcamalar artık daha büyük bir sorumluluk taşıyacağı için tek başınıza karar veremezsiniz. Mutlaka eşinizle paylaşmalı ve uygun bir seçenek için ortak karar almalısınız.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evliliğin Ekonominize Avantajları ve Dezavantajları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat