KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm

Kredi Başvuru Koşulları

Garanti BBVA’nın yüksek hizmet kalitesinden geniş ürün yelpazesinden seçim yapmak ve Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında devlet tarafından sağlanan, konut için yıllık %4, işyeri için yıllık %3 oranında kredi faiz desteğinden yararlanmak son derece kolay.

Garanti BBVA’da kentsel dönüşüm ile ilgili kredi başvurunuzun ilerleyebilmesi için, binanızın risk tespitinin yapılmış, yıkım işleminin gerçekleşmiş olması gerekir.

Bununla birlikte, sürecin hangi aşamasında olursanız olun, sizleri uzman kadromuzdan bilgi almanız için Garanti BBVA’ya bekliyoruz.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İNDER, Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu ve Garanti BBVA Mortgage işbirliği ile oluşturulan Kentsel Dönüşüm Finansman Modelleri için tıklayın.

Kredi Başvuru Süreci

Konutun Yıkılıp Yeniden Yapılması Durumu

Kredi talebinizin değerlendirilebilmesi için öncelikle Garanti BBVA tarafından müteahhit firma incelemesi yapılır.

Müteahhit firmanın gerekli koşulları sağladığı belgelendikten sonra, kredi başvurunuz değerlendirmeye alınır.

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında başvurduğunuz kredi Garanti BBVA tarafından onaylandığı takdirde, talebiniz Bakanlık ile paylaşılır.

Bakanlık’ın yapacağı inceleme sonucunda kredi talebiniz uygun bulunursa faiz desteğinden yararlanabilirsiniz.

Farklı Bir Konumda Ev Alınması Durumu

Yıkım kararı çıkmış olan taşınmazda ikamet eden 1 yıldan fazla kiracı iseniz ve başka bir konumdan beğendiğiniz %100 bitmiş taşınmazı kentsel dönüşüm kapsamında faiz desteğinden yararlanarak almak istiyorsanız bireysel konut veya işyeri başvurunuz Garanti BBVA tarafından değerlendirilir.

İlgili taşınmaza ekspertiz yaptırılır. Garanti BBVA tarafından onaylanan başvurunuz, banka tarafından sizden Bakanlığa iletilmek üzere talep edilen evraklar ile Bakanlığa faiz desteği talebiniz ile iletilir.

Bakanlıktan faiz desteği onay yazısı geldikten sonra krediniz kullandırılarak Garanti BBVA lehine 1. dereceden ipotek alınır.

Başvuru Belgeleri

Standart başvuru belgelerine ek olarak aşağıdaki belgeler talep edilir;

Konutu veya işyeri riskli olarak tespit edilen maliklerden;

 • Nüfus Cüzdanı
 • Tapu belgesi(Tapu, arsa tapusu ise bina bildirim formatında emlak vergisi beyannamesi de ibraz edilmelidir.)
 • Belediye itiraz yazısı evrakı
 • Riskli bina tespit raporu inceleme formu
 • Yeni adresini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği*
 • Riskli yapısını boşalttığına dair taahhütname
 • Müteahhit ile yapılan sözleşme
 • İlgili tapu müdürlüğünden alınacak tapu kaydı örneği

Riskli yapılarda kiracı olarak ikamet edenlerden;

 • Nüfus Cüzdanı
 • En az bir yıldır riskli binada ikamet ettiğini gösterir belge (Fatura, adrese dayalı nüfus kayıt örneği vs.)
 • Yeni adresini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği*
 • Riskli yapısını boşalttığına dair taahhütname
 • Belediye itiraz yazısı evrakı
 • İlgili tapu müdürlüğünden alınacak tapu kaydı örneği

Riskli yapılarda kiracı olarak işyeri işletenlerden;

 • Nüfus Cüzdanı
 • En az bir yıldır riskli binada işyerini işlettiğine gösterir vergi levhası
 • Adres değişikliğini gösteren güncel vergi levhası veya işyerini kapattığına dair meslek odasından alınacak yazı
 • Belediye itiraz yazısı evrakı
 • İlgili tapu müdürlüğünden alınacak tapu kaydı örneği

* İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden alınacaktır.

Kredi Özellikleri ve Devlet Desteği

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında sabit faizli ve aylık eşit taksitli olacak şekilde kredi kullandırımı yapılır. Bakanlık tarafından sağlanan faiz desteği maksimum 125.000 TL tutar için geçerli olacaktır.

Müteahhit firmayla yaptığınız anlaşma doğrultusunda belirlenecek kredi tutarınızı, için, aşağıda belirtilen oran ve vadelerde faiz desteği alabilirsiniz.

Faiz Desteği Bilgileri

Kredi Türü Faiz Desteği Oranı Azami Vade(Yıl)
Konut Yapım Kredisi %4 10
İşyeri Yapım Kredisi %3 7

Taksit tutarlarının eksiksiz ödenmesi durumunda, taksit ödemelerini takiben, Bakanlık tarafından belirlenen faiz desteğiniz, hesabınıza aktarılır.

Kentsel Dönüşüm kapsamında 1 müşteri her bir konut için 125.000 TL olmak üzere maksimum 625.000 TL’lik kısım için faiz desteğinden yararlanabilir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Garanti BBVA'ya Kredi Başvurusu
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat