KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm

Yıkım Kararının Alınması

Bina ile ilgili risk tespit edilirse yıkım kararı hak sahiplerine tebliğ edilir ve tebliğ tarihinden itibaren 60 günden az olmamak koşuluyla tahliye süresi başlar.

Bu süre zarfında hak sahipleri, üçte ikilik çoğunlukla yıkım kararı alarak işlemleri başlatabilir.

Yıkım kararıyla ilgili gerekli çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, idari makamlar tarafından ek süre tanınır. Bu sürenin sonunda hâlâ bir neticeye varılamazsa yıkım, idari makamlar tarafından maliklerin onayı alınmaksızın gerçekleştirilir.

Tahliye ve Yeniden İnşa Kararının Alınması

Hak sahipleriyle alınacak tahliye ve yıkım kararından sonra, binanın yeniden inşası için bir müteahhitle anlaşılması gerekir.

Bu anlaşma kat karşılığı ya da nakit ödeme şeklinde olabilir. Yeniden inşa kararı almak için hak sahiplerinin katılımıyla yapılacak toplantıda üçte ikilik çoğunluk yeterlidir.

Üçte ikilik çoğunluk sağlanarak karar alınması ve müteahhitle anlaşma yapılması durumunda yeniden inşa süreci başlar. Bununla birlikte, yeniden inşa kararına katılmayan hak sahiplerinin arsa payları, rayiç bedel üzerinden açık artırma yoluyla diğer hak sahiplerine satılabilir. Satış gerçekleşmezse Bakanlık, TOKİ ya da İdare* tarafından kamulaştırma yoluna gidilebilir.

Bakanlık, tahliye sonrasında bina sakinlerinin barınma ihtiyacını bina teslim tarihine ya da İdare* tarafından tarafından belirlenecek tarihe kadar karşılar. Bunun mümkün olmadığı durumlardaysa kira yardımı yapılabilir.

Yapım bedelinin, inşaata başlandığı tarihte (kredi kullanımı ile ve/veya nakit ödeme ile) Garanti BBVA’daki müteahhit hesabında bulunması gerekmektedir. Bu nedenle kredi kullanacak bütün hak sahiplerinin kredi başvurularını bankamızdan yapması gerekecektir.

*İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediyeler, bu sınırlar dışında İl Özel İdareleri, büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki İlçe Belediyeleri

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yıkım ve Sonrası İşlemler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat