KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm

Risk Tespiti ve Yıkım Sürecinde Devlet Desteği

Hak sahipleri, riskli yapı tespit ve yıkım masrafları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurarak kredi alabilirler. İşlemlerin Bakanlık veya İdare* tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, hak sahiplerinin arsa payları üzerine masraf tutarında ipotek tesis edilir ve hak sahipleri bilgilendirilir.

*İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediyeler, bu sınırlar dışında İl Özel İdareleri, büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki İlçe Belediyeleri

Tahliye Sürecinde Devlet Desteği

Kentsel dönüşüm kapsamında binasını yenileten ev sahibi ya da kiracılarına yeniden yapım süresince devlet tarafından geçici konut tahsis edilebilir. Bunun mümkün olmadığı durumlardaysa kira yardımı yapılabiliır. Kira yardım tutarları her yıl TÜFE oranında güncellenir. Kira yardımından yararlanılması durumunda faiz desteğinden yararlanılamayacaktır.

Yeniden Yapım Sürecinde Devlet Desteği

Bakanlık, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında evini yeniletenlere, bu kapsamda bankalardan kullanacakları kredilerde, uygun bulması halinde konut için yıllık %4, işyeri için yıllık %3 oranında kredi faiz desteğinde bulunur. Bankalardan kredi uygunluğu alamayan hak sahiplerine, Bakanlık tarafından kredi verilmesi de mümkün olabilir. Faiz desteğinden yararlanılması durumunda kira yardımından yararlanılamayacaktır.

İnşa Maliyet Bedeli

Kentsel dönüşüm kapsamında İdare tarafından değişimi gerçekleştirilecek yapılarda mağduriyet veya haksız kazancın önüne geçebilmek adına eski binanın değerinin ve yeni binanın inşa bedelinin tespit edilmesi gerekecektir. Aradaki değer farkına göre İdare ve hak sahipleri arasında borçluluk durumu söz konusu olabilecektir. İnşaat maliyet bedeli belirlenirken aşağıdaki masraflar dikkate alınır:

  • Uygulama alanının ihale bedeli
  • Arsa edinim bedeli
  • Proje giderleri
  • Yıkım ve nakliye giderleri
  • Taşınmaz değerinin tespit masrafları
  • Zemin iyileştirme giderleri
  • Müşavirlik giderleri
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Masraflar ve Devlet Desteği
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat