KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm

Risk Tespitinin Yaptırılması

Binaların kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilebilmesi için riskli alanda yer alması ya da bu alanda bulunmasa bile riskli yapı olarak tespit edilmesi gerekiyor.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, riskli alanların dönüştürülmesini ve riskli yapıların yeniden inşa edilmesini öngörüyor. Bu doğrultuda riskli alanda bulunan ya da riskli olarak belirlenen binaların tehdit unsuru oluşturmayacak şekilde sağlam ve güvenli binalara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Kat sahibi olunan binanın risk tespiti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülen lisanslı kuruluşlar aracılığıyla yaptırılır. Bunun için yapılması gereken tek şey, tapu ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte ilgili kuruluşa başvurmak. Ayrıca gerekli görülen hallerde Bakanlık ve İdare*, kat sahiplerinin iznini almaksızın da risk tespiti yaptırabilir. Lisanslı kuruluş listesine Bakanlık’ın ilgili sayfasından ulaşılabilir.

Yapılan inceleme neticesinde yapının risk taşıdığı tespit edilirse ilgili Müdürlük** durumu Tapu Müdürlüğü’ne bildirir. Risk bulunduğu bilgisi tapu kütüğüne işlenir ve hak sahiplerine tebligat yapılır.

Tüm hak sahipleri, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde risk tespit kararına itirazda bulunabilir ve kararın teknik heyet tarafından tekrar değerlendirilmesini talep edebilir.

*İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde Belediyeler, bu sınırlar dışında il özel idareleri, büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyeleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki İlçe Belediyeleri
**Müdürlük: Olan illerde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Risk Tespitinin Yaptırılması
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat