Blog

Mortgage Blog

Gayrimenkul Fiyat Endeksi Tercihleri Etkiliyor

Gayrimenkul Fiyat Endeksi Tercihleri Etkiliyor

'Hangi bölgede ev fiyatları ne kadar artış gösterdi, konut piyasasının durumu ne?' sorusu her zaman gündemde olmaya devam ediyor.., Gayrimenkul fiyat endeksleri ve aylık raporlar da yatırımcıların bu sorularına yanıt aramaya çalışıyor..

Gayrimenkul piyasasına dair çeşitli istatistiksel yöntemlerle endeksler oluşturulması ve ekonomik verilerin değişiminin analiz edilmesi, konut alacak yatırımcılara yol gösterici olabiliyor.

Gayrimenkul fiyat endeksi hakkında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi Raporları'ndan yararlı bilgiler elde edilebiliyor.. Aylık raporlarla; yatırımcılar ve konut sahibi olmak isteyenler tercihlerini söz konusu raporlardan çıkan sonuçlara göre yönlendiriyor. Ayrıca raporlar aracılığıyla, konut piyasasındaki fiyat değişimleri, ülke genelini kapsayan endeks hesaplamaları ile fiyat artış ve azalışları takip edilebiliyor.

Örneğin; Türkiye genelinde satışları gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan, Yeni Konut Fiyat Endeksi şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1.68 artışla 196.51 düzeyinde gerçekleştiğine dair elde edilen bilgi, piyasanın gidişatını gözler önüne seriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporlar; önceki aya veya yıla göre yapılan kıyaslamalar neticesinde, bu doğrultuda verilecek kararları doğrudan etkiliyor.

Gayrimenkul piyasasına dair birçok çalışma bulunuyor. Ancak, söz konusu çalışmalar arasında REIDIN Konut Fiyat Endeksleri, özellikle konut projeleri ile ilgili raporlarıyla ön plana çıkıyor. REIDIN-GYODER işbirliğinde hazırlanan konut fiyat endeksi sonuçlarına göre İstanbul piyasası öncelik kazanıyor.

Markalı projelerden konut satın alan ve almak isteyen kişiler, piyasadaki durumu yakından takip etmek istiyor. Bunun en önemli motivasyonu ise, güvenli ve doğru tercih yapmak ve bunu teyit etmek oluyor.

Konut fiyat endeksinin en büyük faydası ise, piyasada yaşanan artış ve azalışları en objektif şekilde gözler önüne sermesi.  Bu da yatırımın daha doğru şekilde yapılmasını ve piyasanın yakından takip edilmesini sağlıyor.

Kredi ile ev almak isteyenlerin  de gayrimenkullerin fiyat endekslerini yakından takip etmeleri, daha doğru piyasaya bağlı olarak bir uzun vadeli planlama yapmalarını sağlıyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Gayrimenkul Fiyat Endeksi Tercihleri Etkiliyor
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat