Blog

Mortgage Blog

Güneydoğu'da Konut Satışları Artıyor!

Güneydoğu'da Konut Satışları Artıyor!

Konut yatırımı, günden güne artış göstermekle beraber arttığı ve azaldığı bölgeler; zamana, bulunduğu konuma ve o bölgenin yaşam koşullarına göre farklılık gösteriyor. Özellikle büyük şehirlerde konut satışları her geçen gün yükselen bir grafik çiziyor. Kentsel dönüşümlerle artan şehir hareketlilikleri ve toplumsal olaylar konut satışlarını etkileyen birincil faktörler arasında yer alıyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2015 yılında konut satışlarının azalmasında aktif rol oynayan toplumsal olaylar bu yöndeki yatırımları sekteye uğratmıştı. Konut sektöründe yaşanan bu durgunluk, yatırımcıları düşündürmeye başladı. Birçok ilde temelleri atılan inşaatlar belirsizlikten dolayı durma noktasına gelirken, sektör temsilcileri süreç bu şekilde devam ettiği müddetçe Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özel yatırımların hayata geçmeme riski ile karşı karşıya olduğunu ifade ettiler. Yatırımcıların da konut yatırımında büyük bir boşluk bıraktığı bu bölgelerde konut satışında ciddi bir düşüş yaşanmış oldu.   

2015 yılı itibariyle toplumsal olayların yarattığı etkilerin giderek azalması konut satışlarını olumlu yönde etkiledi. Emlak yatırımcılarının yeni yönelimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ertelenen konutlar oldu. Bölgedeki konut satışları 2016 yılına nazaran 11,8'lik bir artış göstererek, 57 bin 745'ten 68 bin 189'a kadar çıktı.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden alınan bilgilere göre, 2017 yılının 9 aylık döneminde Gaziantep'te konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1'lik artışla 21 bin 942'yi buldu. Aynı dönemde Diyarbakır'da yüzde 25,7'lik artışla 14 bin 552 konut satılırken, Şanlıurfa'da yüzde 13,3'lük yükselişle 13 bin 892 konut el değiştirdi. Böylelikle

Güneydoğu'nun Türkiye geneli konut satışından aldığı pay da yüzde 6,5'ten yüzde 6,9'a yükseldi.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Güneydoğu'da Konut Satışları Artıyor!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat