Blog

Mortgage Blog

İdeal Kredi Notunuz Kaç Olmalıdır?

İdeal Kredi Notunuz Kaç Olmalıdır?

Bankalarda yapacağınız her işlemde kredi notunuz karşınıza çıkıyor değil mi? Kredi notu, banka hizmetlerinden yararlanırken mutlaka incelenen ve başvuru sonuçlarını etkileyen bir kavram. Bu yüzden kredi notunuz önemli. Bu notu bilmeniz ve notunuzun ne derece sizi etkilediğini araştırmanız gerekiyor. Böylece bankalara yapacağınız konut kredisi, ihtiyaç kredisi gibi başvurularda sonuçlara hazırlıklı olabilir, notunuzu yeterli seviyeye çekmek için yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz.

KBB Skoru 1 ile 1900 arasında değişmektedir.

Riskli Grup

Kredi notunuz bu aralıktaysa başvurularınıza olumlu yanıt alma ihtimaliniz biraz düşüktür. Bu notu yükseltmeden bankalardan kredi almanız, hatta kredi kartı limitlerinizi bile yükseltmeniz pek olası değil. Kredi notunuzu yükseltmek için de bankalara olan tüm borçlarınızı zamanında yatırmanız gerekiyor. Takip kararı veya icra gibi durumlar yaşadıysanız, kredi notunuz düşebilir. Bu notu yükseltmek adına ilk yapmanız gereken, bir finansal plan çıkarmak ve ev ekonominize düzen getirmektir.

Az Riskli Grup

Bu gruptaki kredi notlarına sahip olanlar bankalarının hizmetlerinden yararlanabilir fakat sıkı bir kontrol altında ve diledikleri gibi şekillendiremeyecekleri krediler alabilirler. Kredi kartı limitleri de belirli bir tutarın altında olur. Borç ödeme ve harcama performansına göre bu puan yükselebilir ve bankalar yükselen puanlar için bazı şartlarını ve koşullarını esnetebilir.

Orta Riskli Grup

Orta riskli gruba dahil olanlar, bankaların birçok hizmetinden yararlanabilir. Ayrıca bankaların hizmetlerinden yararlandıkça kredi puanları da yükselir. Artan her puanda da bankacılık açısından riskli tanımınız ortadan kalkar. Az riskli grup veya riskli grupla karşılaştırıldığında orta riskli gruba dahil olanlar çok daha iyi durumdadır diyebiliriz.

Çok İyi Grup

Bu puanlara sahip olanlar her zaman borçlarını zamanında ödemiş ve hiçbir gecikme yaşamamış kişilerdir. Çok iyi grupta yer alan kişiler bankaların tüm hizmetlerinden yararlanılabileceği gibi sunulan avantajlar da kullanılabilir. Çok iyi gruba dahil olmak için hem borçlanmak ve bankalarla işbirliği yapmak hem de tüm borçları zamanında ödemek gerekir. Kredi notu oldukça yüksek olanlar, bankalarla birçok prosedürü atlayarak iş birliği yapma şansına sahiptirler. Belki bu kadar puan biriktirmek biraz zor görünebilir, ancak düzenli ödeme yapmak ve bu gruba dahil olmak mümkündür.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İdeal Kredi Notunuz Kaç Olmalıdır?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat