Blog

Mortgage Blog

Rahat Bir Emeklilik Yolunda Yapmanız Gerekenler

Rahat Bir Emeklilik Yolunda Yapmanız Gerekenler

Emekli olmanıza daha çok uzun bir süre olabilir. O zamana kadar hazırlık yapmaya veya şimdiden planlar kurmaya daha çok vaktiniz olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat emeklilik hazırlık yapmazsanız beklentilerinizi karşılamayabilir. Bu nedenle emeklilik yolunda, bugünden başlayarak yapmanız gerekenleri anlattık.

Tasarruf Yapıyor musunuz?

Ev ekonomisini, gelir, gider düzenlenmesi ve tasarruf yapılması, emekliliğinizdeki rahatlık konusunda belirleyici olacaktır.. Tasarruf etmek için yapabileceğiniz en önemli şey, yaptığınız gereksiz harcamaları belirlemek. Bunları tespit etmek için de yaptığınız tüm harcamaları yazabilirsiniz. Bu yazdığınız notlar nerede, ne kadar harcama yaptığınızı ve hangilerinin gerçekten gerekli olduğunu görmenizi sağlar. Böylece sonraki harcamalarınızda daha bilinçli ve dikkatli olarak ev ekonominize katkıda bulunabilir, tasarruf yolunda oldukça büyük bir adım atmış sayılabilirsiniz.

Birikim Yapıyor Musunuz?

Birikim, hayatınızın her evresi için oldukça önemli bir kavram. Geleceğe hazırlanmanızı ve beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Birikimleriniz sayesinde emin adımlarla geleceğinizi planlayabilir, hatta hayallerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Kurduğunuz hayallerin geliriniz ve birikim kapasitenizle de uyumlu olması gerekiyor. Bu düzene uyum sağlayarak ilerlediğinizde hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz emeklilik hayatına biraz daha yaklaşabilirsiniz..

Yatırımınız Var Mı?

Genç ve enerjikken yapacağınız yatırımların, emeklilikte sizi ayakta tutacağına emin olabilirsiniz. Tabii yatırım yapabilmek için de mutlaka birikim yapmış olmanız gerekiyor. Özellikle konut kredisiyle ev sahibi olmak gelecek için yapacağınız bir yatırım olurken; taksit ile uzun vadede ödeme gelir düzeniniz etkilenmeden ödemeleri yapmanızı da sağlayacaktır.

Borçlarınızı Ödüyor Musunuz?

Borca girmemek ve ev ekonomisini sağlıklı yürütmek çok kolay görünmeyebilir. Bu gibi durumlarda borçlanmak, her zaman sizin için kolay olmayabilir. Aslında borçlar konusunda kötü hissetmenizin nedeni, ödeyemeyeceğiniz borçlar üstlenmeniz olabilir. Bunun önüne geçmek için borçlanırken birikiminizi, gelir ve giderlerinizi mutlaka gözden geçirmeli, zamanında ödeyebileceğiniz miktarı iyi belirlemelisiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Rahat Bir Emeklilik Yolunda Yapmanız Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat