Blog

Mortgage Blog

Dünyanın Gözü Türkiye Emlak Sektöründe

Dünyanın Gözü Türkiye Emlak Sektöründe

Türkiye'nin en önemli pazarlarından biri olan gayrimenkul ve emlak sektörü, son gelişmelerle birlikte gündemdeki yerini koruyor. Konut sektörünün önemi her geçen gün artarken, sektörün sürdürülebilirliği konusu sık sık gündeme geliyor. Söz konusu birçok sebepten ötürü Avrupa ülkeleri, Türkiye'deki gelişmeleri adım adım takip etmeye devam ediyor.

Türkiye içinde bulunduğu stratejik konumu itibariyle dünyada en büyük yatırım merkezlerinden biri olarak görülüyor. Bunun yanı sıra Türkiye; inşaat sektöründe artan gücünü, ticari ve sınai üretimiyle birleştirerek "gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıları" için büyük fırsatlar sunuyor.

TUİK, TCMB ve GYODER gibi ulusal kuruluşların yanı sıra; ULI ve PWC gibi uluslararası kuruluşların gündeminde, yabancı yatırımcıların konut yatırımları yer alıyor. 2017 yılının başlarından itibaren yabancılara yönelik gerçekleştirilen satış oranlarında, geçen yıla oranla bir düşüş izlense de, özellikle İstanbul, potansiyeli yüksek ve gelişen bir pazar olarak değerlendirilmeye devam ediyor.

PWC ve ULI işbirliğinde hazırlanan Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2017 raporu, Türkiye'nin, gayrimenkul sektörünün yapısal değişimine hazır olup olmadığını sorguluyor.

Ekonomik ve siyasi yapının esnekliğinden ve istikrarsızlığından kaynaklanan bazı soru işaretleri, gayrimenkul sektörünü zaman zaman sekteye uğratsa da; söz konusu tüm gelişmeler sektördeki değerlendirmelerde ve yıllık raporlarda kendini açıkça gösteriyor.

Hazırladığı uluslararası ve ulusal raporlar ile sektöre katma değer yaratan Cushman & Wakefield'in yayınladığı, IMF ve OECD verileri ile genişlettiği "Türkiye Konut Sektörü: Konut Balonu" analizi geçerliliğini koruyor. Rapora göre, kentsel dönüşüm ikinci el konut fiyatlarını arttırmaktadır. Ancak fiyatlardaki söz konusu bu artış, ekonomi için risk teşkil etmemektedir. Raporda belirtilen fiyat artışı, 2017'nin ilk aylarından bu yana geçerliliğini korumaktadır. Türkiye gayrimenkul sektörü ile ilgili sık sık güncel rapor yayınlayan Reidin, 2017 Ocak Ayı Türkiye Konut Fiyat Endeksleri değerlerine göre; satılık fiyat endeksi 2017 Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre 8.74%, kiralık fiyat endeksi 2017 Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre 5.52% artış göstermiştir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Dünyanın Gözü Türkiye Emlak Sektöründe
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat