Blog

Mortgage Blog

İstanbul'da En Çok Taşınılan Bölgeler

İstanbul'da En Çok Taşınılan Bölgeler

İstanbul'da özellikle kentsel dönüşümün getirdiği yenilenme dalgası, şehir içi taşınma oranlarında yukarı doğru bir ivme yakalanmasını sağladı. Kentsel dönüşüm ile eski binaların yerine daha modern binalar inşa ediliyor ve daha kullanışlı evler ortaya çıkıyor. Konut kredisi başvurularına da yansıyan ve başvuruların artmasını sağlayan bu süreçte en çok taşınmanın yaşandığı ilçeleri, REIDIN'in hazırladığı rapor doğrultusunda inceledik.

Kadıköy İlk Sırada!

2015'in sonlarına doğru başlayan ve artarak devam eden kentsel dönüşüm projelerine en sık rastlayacağınız ilçelerin başında Kadıköy geliyor. %14.71 ile Kadıköy, İstanbul'da en yoğun taşınma hareketliliğin görüldüğü ilçe konumunda. Kadıköy sakinlerinin taşınma işlemlerinin %43'ü yine Kadıköy içine olurken %57'si ise Kadıköy dışına yapılmış. REIDIN'in raporuna göre Kadıköy dışına taşınanların büyük kısmı da yaşamak için Üsküdar ve Ataşehir'i tercih etmiş durumda.

İkinci Sırada Maltepe

Kadıköy'ün ardından İstanbul'da en çok taşınma hareketliliğinin görüldüğü bölge, %10.78 ile Maltepe! Taşınmaların ilk nedeni, %30'luk oranla kentsel dönüşüm olarak gösteriliyor. Hareketlilik incelendiğinde, Maltepe sakinleri tarafından yapılan taşınma işlemlerinin yarısından fazlasının yine Maltepe içine gerçekleşmiş olması dikkat çekiyor. Bu da Maltepe'de yaşayan insanların, bölgeden memnun olduklarını ve ayrılmak istemediklerini ortaya koyuyor. Maltepe dışına taşınanlar ise ilçeden fazla uzaklaşmıyor, ağırlıklı olarak Ataşehir ve Kadıköy'ü tercih ediyor. Maltepe'nin ardından en hareketli ilçeler ise Ataşehir, Ümraniye ve Kartal olarak sıralanıyor.

Taşınma Hareketliliği Anadolu Yakası'nda Daha Fazla

Anadolu Yakası, taşınma hareketliliğini en yoğun yaşayan semtleri barındırıyor. Hatta Türkiye geneliyle kıyaslandığında bu oran oldukça yüksek. Avrupa Yakası'nda ise taşınmaların %4.31'i Beşiktaş'ta yaşanıyor. Beşiktaş'taki taşınma oranlarında değişen kira miktarları ile kentsel dönüşüm projeleri etkili. Anadolu Yakası taşınma oranlarında Beşiktaş'ı takip eden ilçeler ise Küçükçekmece, Esenyurt ve Sarıyer.

Taşınmaların Kira Değerlerine Yansımaları

Yüksek taşınma oranları, yoğunluğun görüldüğü bölgelerde konut satış ve kira miktarlarını belli bir oranda yükseltmiş durumda. Örneğin Kadıköy'de %35 oranında artan kira fiyatları, bir yıllık olağan artış rakamlarının oldukça üzerinde. Bu hem Kadıköy'de hem de tüm İstanbul'da insanların kira ödemek yerine konut kredisine başvurarak kendi evlerinin sahibi olma yolunda daha kararlı olmalarını beraberinde getiriyor. Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı, fiyatları yükselen kiralarla kıyaslandığında daha makul bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İstanbul'da En Çok Taşınılan Bölgeler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat