Blog

Mortgage Blog

Kapora ve Emlak Komisyonu Hakkında Merak Edilenler!

Kapora ve Emlak Komisyonu Hakkında Merak Edilenler!

Konut satın alma sürecinde giderlerinize ek olarak birtakım masrafların sizleri bekliyor olduğunu bilmelisiniz.

Alıcının konutu satıcıdan alma işlemini garanti altına alma amacı ile alıcının, satıcıya satın alacağı konut bedelinin bir miktarı olarak ödediği ücret kapora olarak adlandırılır. Diğer bir deyişle, kapora alınacak konutun kaydınızda olduğunun parasal kanıtı ve rezervi demektir. Konutun satış bedeli ödenirken kapora, belirtilen miktardan indirilmelidir. Kapora ödendiği sırada satış sözleşmesinin niteliğine göre, mülkiyet alıcıya geçer veya geçmez. Kapora ödenmiş bir satış işleminde eğer sözleşme daha sonra gerçekleşmezse, önceden öngörüldüğü biçimde kapora tamamen veya kısmen iade edilmelidir.

Emlak komisyonu ise, gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde karşılaşılan masraflar arasında yer alır. Eğer gayrimenkul emlakçı aracılığıyla alınıyor, satılıyor veya kiralanıyorsa belirlenen oranlarda bir komisyon ödemek gereklidir. Resmi kurumların denetiminde yapılan bu aracılık hizmeti karşılığında uygulanan komisyon oranları yasal ve ödenmesi zorunludur. Kişilerin gayrimenkulü satın alması veya kiralamasına göre emlakçıya ödenen bedel değişmektedir.

Kiralama işlemlerinde emlakçıya ödenen komisyon bedeli, sadece kiralayan taraftan alınmak üzere bir yıllık kiralama bedelinin ortalama yüzde 10'u oranında uygulanmaktadır. Bu ücret sadece bir defaya mahsus olarak kiralama işleminin başında alınmaktadır. Satın alma işlemlerinde ise, gayrimenkulün satış bedeli üzerinden % 2 oranında belirlenen ücret, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı tahsil edilmektedir.

Buradaki en önemli nokta, tüm şartların yazılı bir sözleşmeyle belirlenmesi zorunluluğudur. Bu sözleşme bağı kurulmadığı takdirde emlakçı, ücret talep edemez. Bunun dışında emlakçının aracılık ettiği sözleşmeden dönülürse emlakçının da aldığı ücreti iade etmesi gerekecektir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kapora ve Emlak Komisyonu Hakkında Merak Edilenler!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat