Blog

Mortgage Blog

Konut Kredisi Rehberi

Konut Kredisi Rehberi

Konut kredisi rehberi, konut sahibi olmak isteyen bireyler için yol gösterici bir kılavuz niteliğindedir.

KONUT KREDİSİ REHBERİ İLE YENİ BİR EVE SAHİP OLMAK OLDUKÇA KOLAY!

Kira ödemekten yorulan, konut sahibi olmak isteyen veya yatırım yapmayı hedefleyen kişiler için düzenlediğimiz konut kredisi rehberi ile konut kredisi kullanım koşullarından 2018 yılı kredi faiz oranlarına kadar varan tüm detaylar kredi alım sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, kredi başvurusundan önce, kredi alım sürecinde ve sonrasında bu konuda kılavuzluk edecek bir konut kredisi rehberinden faydalanmak doğru olacaktır.  Hazırladığımız rehber konut kredisi işlemleri kaç gün sürer sorusuna üç aşamalı bir süreç ile yanıt vermektedir. Bu aşamalar ön onay, ekspertiz süreci ve son olarak kredi onay süreci olarak sıralanabilir.

Konut Kredisi Almadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Konut kredisi faizi ve bankaların ödeme planları hakkında detaylı bir bilgiye sahip olduktan sonra kişinin bütçesine uygun olacak şekilde oluşturulan ödeme planı ile hayalinizdeki eve kavuşmak oldukça kolay.

Birçok kişinin hatalı bir adım atarak başladığı kredi alım süreci  "Önce alacağım evi mi seçmeliyim? Yoksa kredi mi çekmeliyim?" sorusu ile başlamaktadır. Bu noktada konut kredisine başvurmadan önce alacağınız evi bulmalısınız. Bu evi belirlerken ise kredi peşinat oranını, kredi miktarını ve aylık gelirinizi göz önünde bulundurmanız gerekir. Bankalar tarafından ev almak için kredi çekmek isteyen bireylerde birtakım ön onay gereklilikleri aranmaktadır. Kredi başvurusu için gelir belgesi, kimlik belgesi ve satın alınacak evin tapusunu getirmek bu gerekliliklerin başında gelmektedir. Bu aşamalardan sonra konut kredisi onayı kaç günde çıkar sorusunun yanıtı bankaya göre değişecektir, ancak en fazla iki ya da üç gün içinde netleşmesi beklenebilir. Ön onay sürecinin amacı kredi talebinde bulunacak müşterinin beyan ettiği bilgilere istinaden verilen ön kararın yapılmasıdır.  Ön onayın ardından ekspertiz süreci devreye girer. Bankaların atamış olduğu konut değerlendirme uzmanı gayrimenkulün değer tespitlerini yapar. Bankaların atamış olduğu eksper tarafınızla iletişime geçer ve randevu tarihi belirlenir. Bu tarihte, krediye konu olan gayrimenkul için gerekli değer tespitleri yapılarak bir ekspertiz raporu ortalama 2 iş günü içerisinde ilgili bankaya teslim edilir.

Son aşamada ise bankanın iletilen rapor ve ön onay gereklilikleri sonucunda krediyi yasal olarak onaylama süreci devreye girer. Kredi onaylanması durumunda önce sözleşme, sonra  tapu ve ipotek işlemleri başlar. Tapu işlemleri için gayrimenkul sahibinin tapu müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Tapu harçlarının yatırılması sonrasında satış işlemi gerçekleşmiş olur.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisi Rehberi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat