Blog

Mortgage Blog

Satılık ve Kiralık Konut Fiyatlarında Öne Çıkan İller

Satılık ve Kiralık Konut Fiyatlarında Öne Çıkan İller

2017'nin, konut yatırımı alanında, rekor bir yıl olacağına dair açıklamalar, yılın ilk çeyreğinde doğruluğunu kanıtladı. Gayrimenkul sektöründe, geçen yıla oranla daha yüksek bir artış beklendiği haberleri ise piyasaları meşgul etmeye devam ediyor.

Reidin'in Ocak raporuna göre Türkiye'de konut fiyat endeksi geçen aya göre %0.52 oranında bir artış gösterirken, Anadolu Yakası'nda yer alan konut projelerinde %0.22 oranında; Avrupa Yakası'nda yer alan konut projelerinde ise %0.82 oranında bir artış göstermiştir.

Raporda yer alan bilgiler, fiyat bazında okunduğunda; İstanbul'da, satılık konutlarda metrekare ortalaması 5.000 lira olarak ifade edilmektedir. Metrekare değeri 5 bin ile 10 bin lira arasında değişen İstanbul'da, Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ilçelerine ek olarak Zeytinburnu ve Fatih'teki değer artışları yatırımcıları etkilemektedir. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe ilçelerinde yaşanan artışlar dikkat çekmektedir.

İstanbul'un en eski ilçelerinden biri olan ve büyük bir değer artışı yaşanan Üsküdar'da, kira oranlarının yüzde 40'a vardığı belirtilmektedir. Adalar ve Sultanbeyli'de ise fiyatlarda düşüş yaşanmaktadır. Adalar'da metrekare fiyatı 5.294 lirayken, Sultanbeyli'de ise 3.069 lira olarak piyasalara yansımaktadır.

Türkiye'nin diğer illerine baktığımızda, metrekare başına konut satış fiyatı artış oranında, yüzde 2.08 oranıyla Elazığ, birinci sırayı almaktadır. Kars ise yüzde 0.52 oranlık bir azalmayla, konut fiyatlarının düşüşte olduğu iller arasında ilk sırada göze çarpmaktadır.

Kiralık konut fiyatlarındaki artışta Kırşehir, en yüksek artışın yaşandığı il olmuştur. Kütahya ise kiralık konut fiyat düşüşünün en fazla yaşandığı şehir olarak karşımıza çıkmaktadır.

Reindin'in Ocak 2017 verilerine göre 1+1, 2+1, 3+1 konut tipinde yüksek bir artış yaşanırken, 4+1 konut tipinde ise %0.53 oranında bir azalma yaşanmaktadır. Söz konusu fiyat değişimleri, metrekare fiyatlarına da aynı şekilde yansımaktadır. 51-75 m2 büyüklüğe sahip konutlarda, %0.90 oranında artış gözlenirken; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda, %0.60 oranında bir azalma dikkat çekmektedir. Bu durumun temel nedeni olarak, ev satışlarının yatırıma dayalı olarak gerçekleşmesi olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle, satış fiyatları yükselirken, kiralık konutların aynı oranda düşüş yaşadığı gözlenmektedir. Söz konusu durum, arz-talep dengesi ve satış fiyatları arasındaki ilişki ile açıklanabilir. Sonuç olarak, 5 yıl içerisinde yaşanan en büyük gelişme olarak, fiyat artış ve azalışlarında İzmir, Ankara ve Bursa gibi illerin yerini, küçük ölçekli illerin almış olması ve metrekarelerin küçülmesi olarak açıklayabiliriz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Satılık ve Kiralık Konut Fiyatlarında Öne Çıkan İller
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat