Blog

Mortgage Blog

TUİK'in İpotekli Konut Satışı Raporları

TUİK'in İpotekli Konut Satışı Raporları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun kısaltması olarak kullanılan TUİK, Türkiye'deki resmi istatistik programlarını hazırlar. TUİK, hem resmi istatistiklerin üretimi sırasında uygulanacak yöntemleri belirler, hem de buna bağlı olarak ülkenin sosyal, siyasal, bilimsel, çevresel ve ekonomik konuları gibi önemli değişkenleri hakkındaki verileri değerlendirir, analiz eder ve yayımlar. TUİK'in resmi istatistikleri Türkiye'nin kurumları ve bireyleri tarafından kullanılan güvenilir veriler olarak değerlendirilir. TUİK'in ipotekli konut satışı ve gelişimi hakkında yaptığı araştırmalar da bulunmaktadır. Bu araştırmaların sonucunda çıkan veriler , finans sektöründe çalışanlar için de son derece önemlidir.

TUİK'in konut satış istatistikleri aylık olarak yayımlanmaktadır. İstatistik verilerinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslanarak sunulur. İstatistikler, TUİK tarafından grafik olarak da yayımlanır. Gerek gören kişiler, TUİK'in açıkladığı rakamları kullanarak kendi istatistiklerini de üretebilirler. TUİK'in konut satış istatistiklerine dair son raporu 24 Ocak 2017 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu belgeye de bakılarak, Türkiye'deki ipotekli konut satışı ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Bu verilere göre Türkiye'de ipotekli konut satışı, genel konut satışlarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 2016 yılı istatistiklerine bakıldığı zaman, ipotekli konut satışları yüzdesi her geçen ay artış göstermektedir. Örneğin 2016 yılının Aralık ayı istatistiklerine göz atıldığında, Türkiye'deki ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %21.8 oranında artmış olduğu görülmektedir. Toplam konut satışları içinde, ipotekli konutların satış payı ise %34.4 olmuştur.

TUİK'in ipotekli konut satışı istatistiklerinde, ipotekli konut satışının en çok hangi ilde gerçekleştiği ve yüzdeleri ile birlikte açıklanmaktadır. İpotekli konut satışları istatistiklerine bakıldığındailler arasında İstanbul'un üst sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Bir önceki ay ile birlikte kıyaslama yapabilme imkanı, Türkiye'nin konut satışlarına da dairgelişmenin de anlaşılmasını sağlar. Bu verilerin bankacılık sektörü tarafından da değerlendirilmesi, ev kredileri hakkında yapılacak çalışmalar ve uygulamalar çin yol gösterici olmaktadır..

Ayrıca TUİK araştırma verilerikurumlar kadar, ev kredisi sahipleri ya da ipotekli konut satın almak isteyen kişilerce de kullanılabilir. Türkiye konut satışı piyasasının anlaşılması ve geleceği hakkında fikir vermesi açısından kişilere de değerlendirme imkanı sağlar.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

TUİK'in İpotekli Konut Satışı Raporları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat