Blog

Mortgage Blog

Türkiye'de Konut Alan Yabancılar Türk Vatandaşı Olabilecek!

Türkiye'de Konut Alan Yabancılar Türk Vatandaşı Olabilecek!

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçmesi konusunda Ocak 2017'den bu yana birçok gelişme kaydedildi. Konut satın alan, bankada hesabı bulunan ve Türkiye'de iş kuran yabancıların istedikleri takdirde "Türk vatandaşı" olabilmeleri hususunda çalışmalar tamamlandı. Hükümet yabancıların ülkeye döviz getirmelerinin önünü açmak adına vatandaşlık uygulamasını genişletme bazlı çalışmalar yürütüyor.

2016'nın ilk aylarında yabancılara 16 bin 500 konut satılması özellikle emlak piyasası gündemini bir hayli meşgul etti. "Konut alanlara vatandaşlık imkânının tanınması" durumunda konut satışlarında patlama olacağına dair umutların yeşermesi, 2017'nin ilk aylarında Bakanlar Kurulu'nu harekete geçirdi.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen dev şirketleri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 12 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesinde Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai hallerin kapsamı genişletildi. 25 Mayıs'ta yayınlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle birlikte uygulamada bazı değişiklikler yapıldı.

En az 1 milyon Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarında üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tespit edilenler, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığı kazanabilecekleri biliniyordu.

Yönetmelik kapsamında, yabancıların konut edinimiyle Türk vatandaşı olmalarının sınırları nasıl çizildi?

Taşınmazın satış yoluyla edinimine yönelik başvurularda madde kapsamında belirtilen tutarın tespiti yeterli olamayacak; SPK tarafından kabul edilen, geçerli bir lisansa sahip değerlendirme uzmanı tarafından, değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış bir değerleme raporu aranacaktır. Bu değerleme raporunun, işlemin yapıldığı yıla ait olmasına dikkat edilecektir. Amerikan Doları cinsinden değeri, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak ayrıca birden fazla konut edinen yabancılar için, her bir konut ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Yönetmeliğin en önemli konusu ise süre kapsamı olacaktır. Yabancılar Türk Vatandaşlığı hakkını kazanmak amacıyla edindiği bu taşınmazı ya da taşınmazları 3 yıl süre ile satmayacağı taahhüdünde bulunacak ve vatandaşlık isteminde bulunan yabancının tescil istem belgesi ile taahhüdü alınarak taşınmazın beyanlar hanesine"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 20'nci maddesi kapsamında, edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır." şeklinde bir belirtme yapılması şartı konulacaktır.

Belirtmenin konulduğu tarihten itibaren 3 yıllık süre içerisinde malik tarafından terkininin talep edilmesi halinde ise kişinin Türk vatandaşlığını kazanıp kazanmadığı MERNİS kayıtlarından kontrol edilebilecektir.

Çeşitli nedenlerle yabancı malikin rızası dışında taşınmazın el değiştirmesi halinde durumun, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ivedilikle bildirilmesi gerekecektir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Türkiye'de Konut Alan Yabancılar Türk Vatandaşı Olabilecek!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat