Blog

Mortgage Blog

Tip İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İnşaatta yeni dönem başlıyor!

Tip İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İnşaatta yeni dönem başlıyor!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile ilgili beklenen değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanarak 1 Ekim 2017 itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte artık 1+0 stüdyo daireler imar projelerinde yer almayacak. Yeni tip konut projelerinde en küçük daire 1+1 olacak. Minimum 28 metrekare olarak inşa edilmesi zorunlu hale gelen konutlarda en az bir adet oturma odası ve yatak odası bulundurulması gerekecek.

Yönetmelikle birlikte gerçekleşecek değişiklikler;

Yapı projelerini de kapsayan düzenlemelerle birlikte müstakil yapı adedi 30 veya daha fazla olan uygulamalar, toplam yapı inşaat alanı 60 bin metrekareden fazla olan yapılar topluluğu ile binanın herhangi bir cephesinden görünen en düşük kottaki bina yüksekliği 60,50 metreyi geçen yapılara ilişkin özelliklerden en az birini taşıyan yapılar için "avan proje zorunluluğu” kaldırılarak yerine "siluet onayı zorunluluğu” getirileceğine ilişkin hüküm eklendi.

Bina cephelerinde aranan şartlara ilave olarak yapıya eklenecek anten ve anten aparatların monte edilmesi hakkında cepheye bitişik olması, dış cephe kaplamasıyla aynı özelliklere sahip olması ve anten ebatlarının 1,55 metreyi geçmemesi şartları aranıyor.

Bahçe onarımları, duvar kaplamaları ve baca onarımları basit tamir ve tadilat tanımına sokuldu. Ayrıca 4 katlı binalarda asansör zorunluluğu ve 3 katlı binalarda ise asansör yeri bırakma zorunluluğu getirildi.

Özel mülkiyete ait arsa ve binalarda, kat maliklerinin üçte ikisi ile yapılacak uygulamadan etkilendiği belirlenen maliklerin rızalarının alınması suretiyle ve bina siluetini olumsuz etkilememek kaydıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun uygun görüşü alınarak ruhsat alınmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilecek.

Mescid İçin Teşvik

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında yapılan düzenlemelerle birlikte mescitler ilk defa konut alanlarında emsal dışı alan olarak kabul edildi. Mescitlerin ve müştemilatların konutlarda 100 metrekaresi, konut dışı alanlarda 200 metrekaresi emsal dışı bırakıldı.

Askeri Alan Tanımında Değişiklik

Yönetmelikle birlikte yapılan değişiklikle "askeri alan” tanımlamasında da düzenlemeye gidildi. Eski yönetmelikte bulunan Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait alanlar tanımdan çıkarıldı. Bu düzenlemeyle birlikte iki kuruma ait arazilerin farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmasının önü açılmış oldu.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Tip İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İnşaatta yeni dönem başlıyor!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat