Blog

Mortgage Blog

Türkiye'de Konutun Geri Dönüş Süresi Ortalama 16 Yıl

Türkiye'de Konutun Geri Dönüş Süresi Ortalama 16 Yıl

Bir yatırım aracı olarak konut satın alan kişilerin yatırım bedelini kira ya da değer artışı sayesinde geri kazandıkları süreye amortisman yani geri dönüş süresi adı verilmektedir. Bir yatırımın karlı bir yatırım olarak görülebilmesi için kısa sürede kendi bedelini çıkarabilmesi oldukça önemlidir. Bu yatırım aracı bir konut ise amortisman süresinin kısa ya da uzun olması konutun bulunduğu bölgeye ve etrafında bulunan olanaklara göre değişiklik gösterir.

Yeni yatırımlar için amortisman süresi, önceden tahmini olarak hesaplanabilir.. Son verilere göre Türkiye'de bir konutun geri dönüş süresi en az 16 yıl olarak tahmin ediliyor.

En düşük geri dönüş süresi Ankara'da

Temmuz ayı sonundaki verilere göre büyük şehirlerdeki konut geri dönüş süreleri belirlendi. İstanbul'da konutların ortalama brüt alanı 118 metrekare, ortalama birim fiyatı 4.400 TL./m2, ortalama konut fiyatı 517.000 TL. ve ortalama geri dönüş süresi de 21 yıl olarak görülmekte. Ankara'da ise ortalama brüt alan 133 metrekare, birim fiyat 1.850 TL./m2, konut fiyatı 244.000 ve geri dönüş süresi 16 yıl. Üçüncü büyük şehir olan İzmir'de brüt alan 124 metrekare, birim fiyat 2.675 TL./m2 , konut fiyatı 330.000 TL. ve geri dönüş süresi de 20 yıl olarak hesaplandı.

Bursa 17 yıl ile Ankara'yı takip ediyor

Bursa'da ortalama alanı 142 metrekare olan evlerin birim fiyatı 1.875 TL./m2 olarak belirlenmiş durumda. Bu evlerin ortalama fiyatı 266.000 TL. iken geri dönüş süresi 17 yıl. Bir diğer büyük şehir olan Antalya ise tıpkı İzmir gibi 20 yıllık bir geri dönüş süresine sahip. Brüt alan olarak Antalya'daki evler ortalama 129 m2 iken fiyatları 253.000 TL civarında.

Trabzon'da 25 yıl olarak hesaplanan ortalama konut geri dönüş süresi, Samsun'da 19 yıl olarak düşünülmekte. Konya'da ise 18 yıl olan amortisman süresi, Diyarbakır'da 17 yıl olarak belirlenmiş durumda.

Konut geri dönüş süresi nasıl hesaplanır?

Konut geri dönüş süresini hesaplamak isteyen kişiler, yatırım yapacakları konutun alış bedeline konutun aylık kira bedelini bölerek ortalama amortisman süresini hesaplayabilir. Bu süreçte alınan konutun fiyatının da artacağı düşünülerek, amortisman süresinin zamanla kısalmaya başlayacağı düşünülebilir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Türkiye'de Konutun Geri Dönüş Süresi Ortalama 16 Yıl
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat