Blog

Mortgage Blog

Yatırımcılar Konut Alırken Öğrenci Bölgelerini Tercih Ediyorlar.

Yatırımcılar Konut Alırken Öğrenci Bölgelerini Tercih Ediyorlar.

Geleneksel bir yatırım aracı olan gayrimenkule olan talep günden güne artış gösteriyor. Şüphesiz ki yatırımcıların en kısa sürede kar sağlamasına olanak tanıyacak konut yatırımı için doğru semti bulmak en önemli başlangıç adımı. Gayrimenkul yatırımlarının yeni popülaritesi öğrenci merkezli semtlerden yana. Artık özellikle büyük şehirlerde, üniversitelerin bulunduğu çevre semtler seçilerek, konutlar öğrencilere hem uygun fiyatlardan kiraya verilirken hem de kısa sürede kar sağlanmış oluyor.

Gayrimenkulün yer aldığı lokasyon, yatırımın kısa sürede geri dönüş sağlamasının önünü açıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi büyük şehirler üniversitelere ev sahipliği yapan kentler arasında başı çekiyor. Gayrimenkul yatırımları da uzun süreli kar sağladığından bu illerde artış göstermeye devam ediyor. Üniversitelerin sayısındaki artış, konut yatırımını cazip kılmaya yetiyor.

Bir semtte üniversite bulunması , o semtin yükselen değerler arasında yer aldığını gösteriyor. Üniversite öğrencileri son zamanlarda yurtlarda değil, evlerde konaklamayı tercih ettiğinden bu yatırımların kira getirisi de yüksek oluyor.

Son zamanlarda popülerleşen öğrenci rezidansları ise, yatırımcıların yeni gözdesi. 1+1 öğrenci evi imkânı veren rezidanslar, öğrencilerin rahat ve konforlu oluşu açısından öğrencilerin tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yatırımcılar Konut Alırken Öğrenci Bölgelerini Tercih Ediyorlar.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat