Blog

Mortgage Blog

Bir Öğrencinin Odası Nasıl Olmalı?

Eğitim hayatında başarıyı belirleyen en önemli eylem ders çalışmaktır. Ders çalışmak için de gerekli olan en önemli şeylerden biri uygun ortamı oluşturmaktır. Bir öğrencinin odasının dekorasyonu ve aksesuarları, ders çalışmaya elverişli olduğu kadar sosyal yaşantısı ve tarzıyla da uyum sağlamalı. Odada mutlaka bulunması gereken çalışma masası ve ergonomik bir sandalye gibi ihtiyaçlar dışında bazı detaylara da dikkat etmek gerekiyor. İşte bir öğrencinin eğitim hayatındaki başarısını belirleyecek odasında olması gerekenler;

Ders ve eğlence dengesi

Söz konusu bir öğrenci evi olduğu zaman odalar temel yaşam alanları olarak ele alınır. Bu yüzden hem ders çalışmak için uygun hem de boş zamanların geçirilebileceği, sosyal aktiviteler için uygun bir yapıya sahip olması gerekiyor. Bunun için de dekorasyonda bir denge sağlamak lazım. Ders çalışılan ortam ile vakit geçirilecek ortam birbirinden ayrı tutulursa, ders için ayrılan süre oldukça verimli olacaktır. Ders çalışırken görüş açısında televizyon, yatak ya da ilgi dağıtabilecek diğer eşyaların olmaması çok önemli.

Ders duvarı

Odada mutlaka bir duvarın ders duvarı olarak belirlenmesi gerekiyor. Ders çalışılan masayı da bu duvara doğru yerleştirerek verim iki kat arttırılabilir. Bu duvarda sadece ders notları, ders programı, derslerle ilgili görsellerin bulunması konsantrasyonu arttıracaktır.

Açık renkler

Öğrenci odasının duvarlarında karanlık renkler, koyu renk perdeler ve duvarların posterlerle kaplı olması öğrencinin ders çalışırken kötü etkilenmesine neden olacaktır. Açık renk duvarlar ve doğal ışığın maksimum seviyede içeri girmesi, öğrenciyi zinde tutar ve algılarını ders çalışmak için uygun bir hale getirir. Psikolojik olarak olumlu etkiler bırakacak renk seçimleri her oda için önemli olsa da, öğrenci odasında daha fazla önem taşıyor.

Aydınlatma

En önemli etmenlerin başında gelen aydınlatma mutlaka doğru ampullerle ve doğal ışık ile desteklenmelidir. En sağlıklı ders çalışma aydınlatması masa lambalarıdır. Masanın üzerine konulan ve tüm ışığı ders materyallerinin üzerinde olan aydınlatma, ilgiyi tek bir noktada toplamaya yarayacaktır.

Rahat mobilyalar

Öğrenci odasındaki her şey rahat ve kolay ulaşılabilir olmalı. Süslemeli koltuklar veya gösterişli yatak başlıkları yerine daha minimal ve rahat tercihler odanın çok daha verimli kullanılmasını sağlar.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Bir Öğrencinin Odası Nasıl Olmalı?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat