Blog

Mortgage Blog

Emlak Sözlüğü

Ev alma rehberi gibi, emlak sözlüğü de mortgage başvurunuz sırasında yanınızda bulundurmanız gereken bilgiler bütünüdür. Yeni bir ev, arsa veya yazlık alıyorken, emlakçılarla vakit geçireceksiniz. Ne dediklerini anlamak ve doğru kararlar almak adına aşağıdaki kelimelerin anlamlarını mutlaka bilmeniz gerekiyor.

Anahtar Teslim

Bir yapının bütünüyle bitirilmesi için gerekli malzeme ve işçiliğin yüklenici firma tarafından karşılanacağını ve mal sahibine hepsi tamamlandıktan sonra teslim edileceğini belirten sözleşme şekli.

Bina Yüksekliği

Binanın kot aldığı noktadan, saçak seviyesine kadar olan mesafedir.

Damga Vergisi

Kişi veya kuruluşlar arası işlemlerin geçerliliğini kanıtlayan belgelerdir. Örneğin yıllık kira bedeli üzerinde binde 1.89 oranında alınan vergidir.

Dönüm

Eski bir yer ölçüsü. Genel olarak arsalar için kullanılır. Yaklaşık 1000 m2'dir.

Ebeveyn Banyosu

Yatak odasında bulunan banyoya verilen addır.

Ekspertiz

Bir arsa, ev veya yapıya belirli ölçütlere göre değer biçilmesi işidir.

Emlak Beyanı

Şahıs, kurum ve kuruluşlar, belirli bir süre içinde edindikleri taşınmaz malları belediyeye bildirmek ile yükümlüdürler. Bağlı oldukları belediyeden makbuz karşılığı aldıkları belgeye emlak beyanı denir.

Emsal

Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedellerinin benzerleriyle karşılaştırılmasıdır.

Gayrimenkul

Taşınmaz mal anlamına gelir.

Giydirme cephe

Çok katlı binaların dış cephelerine uygulanan, taşıyıcı olamayan çoğu camlı örtüdür.

Hibe

Bir mülkiyetin karşılığında bir bedel olmaksızın devredilmesidir.

Hisseli tapu

Birden fazla kişinin üzerinde pay sahibi olduğu tapuya verilen ad.

İfraz

Bir taşınmazın, birden fazla parsele ayrılarak tapu kütüğünde ayrı olarak tescil edilmesi işlemine verilen addır.

İmar planı

Nüfusu 10.000'i aşmış yerleşmelerde, imar yasasına göre yapılması zorunlu olan plandır.

İntifa hakkı

Gayrimenkul üzerindeki yararlanma ya da kullanma hakkına denir.

İpotek

Tapuda alım-satım işlemlerinde geciken borcu tahsil etmek ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak için belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesidir.

Kadastro

Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerinin belirtilerek harita planına işlenmesidir.

Kat karşılığı sözleşmesi

Boş bulunan arsanın bina yapılması karşılığı bedel ödemeksizin müteahhitlere verilip, yapılacak olan konuttan ücretsiz daire alınması için yapılan sözleşmedir.

Merkezi ısıtma

Bir binanın çeşitli bölümlerini ısıtmak için merkezi kazan veya ısıtıcıdan borulara sevk edilen sıcak su veya sıcak hava ile yapılan ısıtma sistemidir. Merkezi sistem ücreti, daireler arasında eşit bölünerek ödenir.

Müstakil tapu

Tek bir kişiye ait olan, hissedarı olmayan tapu demektir.

Parsel

İmar yasalarına göre belli bir amaç için ayrılmış arazi parçası.

Restorasyon

Tarihi özellik taşıyan yapıların, aslına uygun olarak onarılmasıdır.

Sükna

Oturma hakkıdır.

Tapu iptal davası

Kişiye ait bir taşınmaz tapudan silindiğinde veya hak kaybı bir başkasına geçerse tapu iptal davası açılır.

Tapu senedi

Bir mülkün kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir.

Toplu konut

Sosyal imkanları ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimine verilen addır.

Vekalet

Kişinin kendi iradesi ile tayin vekile verilen addır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Emlak Sözlüğü
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat