Blog

Mortgage Blog

Eviniz olası bir depreme karşı ne kadar güvenli?

Eviniz olası bir depreme karşı ne kadar güvenli?

Türkiye'yi sarsan 1999 depreminden sonra kentsel dönüşüm projeleri büyük bir ivme kazandı. 2012 yılında yürürlüğe giren kanun kapsamındaki kentsel dönüşüm projesiyle yaklaşık 7 milyon binanın elden geçirilmesi planlanıyor. Peki, sizin eviniz depreme karşı dayanıklı mı?

Test edin

Eviniz sulu, dere yatağı veya dolgu zemin üzerine inşa edilmişse kayalık veya tepelik bir alana kurulu evlere kıyasla risk oranı daha fazla demektir. Bina yaşının 15 yılı geçmiş olması ve herhangi bir bakım görmemiş olmaması da riski artırıyor. Bina taşıyıcısının çelik ya da betonarme yerine tuğla, taş ya da kerpiç örgülü olması da riski arttıran faktörler arasında. Bunların yanı sıra bina projesine sonradan yapılan eklemeler depremde hasar görme, yıkılma ihtimalini artırıyor. Binanızın iç ya da dış cephesinde gözle görülür çatlaklar varsa ya da daha önce yangın çıktığı halde tadilat uygulanmadıysa da dikkatli olmanızda yarar var.

Ev sahiplerinin %75'i depreme hazırlıksız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birinci derecedeki deprem bölgelerinde yer alan 32 ilde yaptığı araştırma sonuçları yeterli hassasiyetin oluşmadığını gösteriyor. Yapılan araştırma hane sahiplerinin yarıdan fazlasının oturdukları evlerin riskli olup olmadığını bilmediğini gösteriyor. Ankete katılanların %76'sı ev alırken zemin etüdüne dikkat etmediğini belirtiyor. Ev alırken depreme dayanıklı olup olmadığını araştıranların oranıysa sadece %25. Evinin olası bir depremde hasar göreceğini ya da yıkılacağını düşünenlerin oranı da oldukça çarpıcı. Bu oran %43. Zorunlu deprem sigortası yaptırmayanların oranının %75 olması da bu konudaki riski gözler önüne seriyor.

Zorunlu sigortanızı yaptırın

Olası bir afete hazırlıklı olmak için oturduğunuz konutun depreme dayanıklı olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin. Bunun için belediyelerin ilgili birimlerinden yardım alabilirsiniz. Ailenizin ve sevdiklerinizin güvenliği için de zorunlu deprem sigortanızı yaptırmayı ihmal etmeyin.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Eviniz olası bir depreme karşı ne kadar güvenli?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat