Blog

Mortgage Blog

Gayrimenkulde 2016 Trendlerine Akademik Bakış

Gayrimenkulde 2016 Trendlerine Akademik Bakış

Bazı alışverişler bir bilene danışmadan yapılamıyor. Kulaktan dolma bilgilerle hislere dayalı bir yönlendirme yerine; sektörün dinamiklerini bilen, trendleri takip eden ve verileri analiz eden bir sese kulak vermek en doğrusu. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Hepşen ile emlak sektörünün bugününü ve geleceğini konuştuk.

Yıllara göre konut fiyat endeksinin seyrini nasıl yorumluyorsunuz? Oranlar ne gibi artışlar gösterebilir? Aşırı yükselme veya düşme bekleniyor mu?

Garanti BBVA Mortgage desteği ile hazırlanan REIDIN Konut Fiyat Endeksi verilerine baktığımızda, satılık konut endeksi 2015 yılında aylık ortalama % 1,72 ve yılık % 22,7 oranında artış göstermiştir. Bu açıdan 2016 yılında da beklentimiz enflasyonun üzerinde bir artış trendinin olması yönündedir.

Konut kredisi ile ev sahibi olanların eğilimleri genellikle ne yönde oluyor? Projeden satın almalar daha mı fazla?

TÜİK konut satış istatistikleri incelendiğinde, konut talebinin daha yoğun olarak ikinci el tarafında gerçekleştiğini ve bu bağlamda ipotekli konut satışlarında her dönem bir önceki döneme kıyasla artış olduğunu da söylemek mümkün.

Aylara göre konut satışlarının en çok arttığı veya azaldığı zamanlar oluyor mu? Bu artış ve düşüşleri neler belirliyor?

Konut satışlarına yönelik yapılan trend analizlerinde mevsimsellik etkisinin var olduğunu gözlemliyoruz. Yaz aylarında özellikle de kıyı şeridinde yer alan bölgelerde konut talebinin arttığını ve buna bağlı olarak da konut satışlarının arttığını gözlemleyebiliyoruz.

İnşaat masraflarının, tedarikçilerle anlaşmaların, Türkiye Konut Fiyat Endeksi'ne etkileri ne oranda oluyor? Konut fiyatlarının yükselmesindeki en önemli unsur nedir?

Kurdaki artışın maliyetler üzerinde yarattığı baskı sonucu artan inşaat masrafları özellikle geliştiricilerden elde edilen verilere bağlı olarak hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat endeksinde yukarı yönlü bir hareket oluşturuyor.

Kentsel dönüşümün konut fiyatları üzerindeki etkisi nedir?

Kentsel dönüşüm alanlarında artan arsa maliyetlerinin konut fiyatları üzerinde baskı yarattığını söylemek mümkün. Diğer taraftan ise kentsel dönüşüme komşu bölgelerin kira değerlerinde de benzer artışı gözlemleyebiliyoruz.

2016 yılında inşaat sektörünün gelişimi ile ilgili yorumlarınız nedir?

Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz artış sinyali vermesi ile oluşabilecek zorlukların, Türkiye'nin dış finansmana olan bağlılığı göz önüne alındığında, Türkiye ekonomisinin de diğer kırılgan 5'li ülke ekonomileri gibi olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Buna bağlı olarak 2016 yılının ilk çeyreğinde inşaat sektörünün durağan geçeceğini, kredi artış hızının göreli olarak yavaşlayacağını düşünüyorum.

İlk kez ev alacaklara önerileriniz nedir? Belli bir zamanı beklemeliler mi?

Kişilerin bütçe yönetimini iyi yapmalarını, mümkünse zaman ve ekonomik boyutunu bir bütün olarak değerlendirmeleri gerektiğini söyleyebilirim. İhtiyaç söz konusuysa ve bütçe yapısı bunu destekliyorsa her zaman için konut alımını düşünmelerini öneririm.

Doğru bir ev tercih etmenin ve en az maliyetle ev sahibi olmanın ipuçları nedir?

Kişilerin ev tercihlerinde çalıştıkları bölgeye ve varsa çocuklarının okullarına yakın bölgeleri öne çıkarmaları gerekmektedir. Konut alacakları bölgenin gelişme potansiyelini de göz önüne almalıdırlar.

Konut kredisi ile ev sahibi olacaklar için kar etmenin, faydalı bir yatırım yapmanın sırlarını paylaşır mısınız?

Bu süreç yönetiminin sırları doğru zamanda, doğru bölgede, detaylı veri incelemesiyle ve düşük kredi maliyetiyle yatırım planı oluşturmaktır.  

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Gayrimenkulde 2016 Trendlerine Akademik Bakış
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat