Blog

Mortgage Blog

Kira ödemekten yorulanlara harika  bir haberimiz var!

Kira ödemekten yorulanlara harika bir haberimiz var!

Kira mı Mortgage mı?

Uzun yıllar kiracı olanlar geriye dönüp baktığında kira harcamalarının neredeyse bir ev satın alınabilecek kadar yüksek olduğunu üzülerek fark ediyor. Maalesef bu durum öğrenilmiş bir çaresizlik olarak kabul ediliyor. Peki, bu durumu tersine çevirmek mümkün mü? Her geçen gün cebinizden geri dönmemek üzere giden bu parayı bir yatırıma dönüştürmek, kendi evinizin kiracısı olmak için konut kredisi harika bir seçenek!

Mortgage ülkemizde ilk olarak "kira öder gibi ev sahibi olmak" sloganıyla lanse edildi. Bu tanım birçok açıdan doğru. Mortgage ödemeleri pek çok ailenin kira giderinden yüksek, fakat kiracıların büyük bir çoğunluğu uzun vadede bu farkı amorti edebileceğinden habersiz.

Basit bir hesapla, kira gideriyle konut kredisi taksitleri arasındaki farkın aslında uzun vadede kâra dönüştüğünü görebilirsiniz. Güncel kira giderinizi Mortgage taksitinizden çıkarın. Her iki giderin de sabit olduğunu varsayarak bu tutarın 10 yılda ne kadar olduğunu 120 ile çarparak hesaplayın. Satın aldığınız evin bugünkü değeriyle, emlak endeksine göre 10 yıl sonraki değeri arasındaki farkla karşılaştırdığınızda, evinizin bu farktan çok daha fazla değer kazandığını ve aslında uzun vadede kâr ettiğinizi görebilirsiniz.

Garanti BBVA Mortgage'ın, "kiracı olmak kader değil" diyenlere harika bir haberi var! Kiracıya Mortgage kampanyası, tam da kiradan kurtulup ev sahibi olmak isteyen aileler düşünülerek hazırlandı. En avantajlı, en uygun faiz oranları ve indirimli masraflarla Kiracıya Mortgage, ev sahibi olmak isteyen kiracılar için harika bir fırsat!

Kiracıya Mortgage ürünü hakkında detaylı bilgi almak ve hayallerinizdeki eve kavuşmak için vakit kaybetmeden başvurunuzu yapın!

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kira ödemekten yorulanlara harika  bir haberimiz var!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat