Blog

Mortgage Blog

Emlak Vergisi Rehberi

Emlak Vergisi Rehberi

Emlak vergisi tutarını, ödeme dönemini ve gerekliliklerini merak eden taşınmaz sahipleri, hazırladığımız emlak vergisi rehberine göz atabilirler. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince; arazi, arsa, bina veya işyerine sahip taşınmaz sahiplerinden düzenli ve senelik olarak alınan vergi, emlak vergisi olarak adlandırılır. Her yıl mutlaka ödenmesi gereken bu vergi tek seferde ya da iki taksitte ödenebilir. Ödeme yapılacak aylar değişiklik gösterebilir.

Emlak vergisi tutarının her sene değişiklik göstermesinin nedeni asgari rayiç değerler üzerinden hesaplanmasından kaynaklanır.

Emlak vergisini taşınmazın bulunduğu belediyenin durumuna göre farklılık göstermektedir. Örneğin, Büyükşehir belediyesine bağlı olan bir mülk için binde 4 vergi alınırken normal belediyeye bağlı taşınmaz mal için binde 2 üzerinden hesaplanır. Aynı zamanda vergi hesaplaması mesken, arazi, işyeri, ya da bina için değişkenlik gösterebilir.

E- Devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti ile geçmiş borçlarınızı görüntüleyebilir, emlak vergisi ödemenizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, ödemeyi taşınmazın bulunduğu belediyeye giderek, belediyenin banka hesabına havale yaparak ya da internet bankacılığı yoluyla da gerçekleştirebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Emlak Vergisi Rehberi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat