Blog

Mortgage Blog

Emlak Vergisine İtiraz İçin Son Gün 7 Eylül

Emlak Vergisine İtiraz İçin Son Gün 7 Eylül

Adli tatile denk gelen 30 günlük emlak vergisi itiraz süresi 7 Eylül'e kadar uzatıldı. Bu süre içerisinde itiraz edilmediği  takdirde, konut sahipleri 4 yıl boyunca vergilerini belediyelerin emlak vergisi takdir komisyonları tarafından belirlenmiş rayiç bedel üzerinden ödeyecekler.

Uzun bir süredir konutların Emlak Vergisi değerlerini gerçek değerlerine yükseltmek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar, kayıt dışı işlemlerin önlenmesi açısından büyük bir adım olarak görülmekteydi.  Ancak bu durum artış oranlarını ciddi anlamda etkilediği için vatandaşların mağdur olmasına sebep oldu. Özellikle Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi semtlerde gözlemlenen yüksek miktarlardaki artışlar ve bazı sitelerdeki özel artış oranları tepki çekti.

Emlak vergilerindeki bu yükselişe karşın 7 Eylül 2017 tarihine kadar dava açabilmek için muhtarlıkların takdir komisyonu kararının alınması gerekmekte. İtirazın kayda alınabilmesi için her cadde ve sokakta en az bir mükellefin dava açması  yeterli olacak. Bu sayede o bölgedeki diğer mükellefler de vergi itirazının sonuçlarından faydalanabilecek.

Vatandaşın itiraz sebepleri arasında; belediyelerin vergi artışına uygun oranda hizmet yapmamış olması, sitelere ya da bölgelere yapılan özel artış kararının objektif olmayışı gibi nedenler gösterilebilir. Dava açmanın vergi mahkemelerindeki toplam maliyetleri, eğer bilirkişi incelemesi yapılmamışsa, 500-1000 TL arasında değişmektedir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Emlak Vergisine İtiraz İçin Son Gün 7 Eylül
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat