Blog

Mortgage Blog

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi nedir?

Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. "5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" ve buna bağlı olarak çıkartılan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ile binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması amaçlanıyor.

Binaların enerji performansı nasıl belirleniyor?

Bir binanın enerji performansının ve m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi, bu değere göre CO2 salınımının hesaplanması ve söz konusu değerlerin referans bir binanın ölçüm değerleriyle kıyaslanması, binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile sonuçlanıyor. Enerji Kimlik Belgesi, 2011 öncesi binaların enerji verimliliği sınıfını göstermek için düzenleniyor. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi işaret ediyor

Bu hesaplamanın ana parametreleri toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin ve havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesini, binalarda gün ışığı etkileri göz önüne alınarak, gün ışığından yararlanılmayan süre ve gün ışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin hesaplanmasını, sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını kapsıyor. Hesaplanma yönteminde "Basit Saatlik Dinamik Yöntem" uygulanıyor.

Hesaplama sonucunda, binanın yıllık ısıtma, soğutma, sıcak su, aydınlatma, havalandırma tüketimleri birincil enerji olarak belirleniyor. Bu tüketim değerlerine bağlı olarak CO2 salınımı hesaplanıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hesaba katılıyor. Binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 salınımı, referans binanın değerleriyle karşılaştırılıyor ve bunun sonucunda enerji sınıfı belirleniyor.

Enerji Kimlik Belgesi ile ulaşılmak istenen hedef nedir?

Yapılan son düzenlemeler ile birlikte, binaların (binalara) enerji sınıfına göre bir vergilendirme sistemi getirileceğinin açıklanmasının ardından Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili sorular akılları meşgul etmeye devam ediyor.

Yönetmeliğe göre Enerji Kimlik Belgesi ile  sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2'nin altında olan binalar, seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen; ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar; mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2'den az olan binalar hariç, tüm binalarda kullanılması planlanıyor.

2 Mayıs'tan itibaren 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış yeni binaların, iskan ruhsatı almak için Enerji Kimlik Belgesi'ni ilgili idareye sunması gerekiyor. Yapıların enerji verimliliğini ortaya koymak adına başlatılan bu uygulama ile Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaların alım satımı yapılamayacağı belirtiliyor.

Enerji kimlik belgesi ile ilgili kısa kısa bilgiler

Enerji Kimlik Belgesi, "Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri" tarafından düzenleniyor. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı istihdam eden bu şirketlere başvuruda bulunuluyor ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanıyor. Bakanlık, sistemdeki bütün kullanıcıları ve işlemleri tanımlıyor, kontrol ediyor ve denetliyor. Bununla birlikte Bakanlık gerekli gördüğü taktirde müdahale edebiliyor.

Enerji Kimlik Belgesi için yalıtım ya da mantolama zorunluluğu bulunmuyor. Ancak yeni binaların Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre; yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması ve enerji sınıfının azami olarak C olması gerekliliği vurgulanıyor. Belgesi olmayan dairelerde (dairelere) 20.000,00TL'ye kadar maddi cezai işlemin uygulanacağının altı çiziliyor.

Mevcut yapılar için seviye zorunluluğu olmayan bu belge, asıl olarak binalara veriliyor. İsteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı da düzenlenebiliyor. Binalara veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranıyor.
Aynı zamanda binanın ya da bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi durumunda mal sahibinin Enerji Kimlik Belgesi'nin bir örneğini alıcıya veya kiracıya vermesi gerekir. Tapu Müdürlükleri'nde alım satım sürecinde DASK ile birlikte Enerji Kimlik Belgesi'ni teslim etmesi şartı da getiriliyor.

Mevcut binaların 2 Mayıs 2017  tarihine kadar Enerji Kimlik Belgeleri'ni almaları gerekiyor. Belgenin alınması yaklaşık 25 gün sürüyor.

Tüm bu bilgiler çerçevesinde siz de binanız hakkında bilgi sahibi olabilir, Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip bir binada ikamet edip etmediğinizi kontrol edebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Enerji Kimlik Belgesi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat