Blog

Mortgage Blog

Evinize Parke Döşerken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Husus!

Evinize Parke Döşerken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Husus!

Evlerin bütünlüğünü sağlayan, tamamlayıcı ve dekoratif bir parçası da olan parkeler, evin içerisinde tamamlanmışlık hissi ve sıcak bir ortam yaratacak, dekorasyonunuzun temel iskeletini oluşturacaktır. Bu nedenle, parkelerin uzun süre kullanılması açısından seçilen malzeme, renk ve çeşit gibi detaylar önem arz eder. Evin genel görünümünde etkisi büyük olan parkelerin, döşeme sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususları göz önünde bulundurulmalıdır.

1) Parke Çeşidine Karar Verin!

Parkeler; masif, lamine ve laminant olmak üzere kullanılan malzemelere göre çeşitlilik gösterir. Eviniz ve bütçeniz için en doğrusunu seçerek, kullanacağınız parke çeşidi ve özellikleri hakkında önceden bilgi sahibi olunmalıdır.

2) E1 Belgesi

E1 belgesi, parkelerde kullanılan malzemenin sağlığa zararlı herhangi bir kimyasal madde olmadığının kanıtıdır. Bu nedenle özellikle de online alışverişlerde, bu belgenin varlığı kontrol edilmelidir.

3) Renk Seçimi

Dekorasyonun temelini oluşturan parkelerin rengi özellikle duvar rengi ve kullanılan eşyalar ile uyumlu olmalıdır. Bunun yanında parke rengini belirlerken evinizin ışık alıp almama durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

4) Parke Ölçüleri

Parke yapılacak zeminin ölçüsünün doğru alınması oldukça önemli bir detaydır. Yanlış alınmış ölçü, parkenin ve evin genel görüntüsünü bozabilir.

5) Kullanım Kolaylığı

Parke çeşidini ve modelini seçerken size kullanım kolaylığı sağlayacak parkeleri tercih etmeye özen göstermelisiniz. Yalnızca evinizin genel görünümüne uyuyor diye işlevsiz ve dayanıksız parkeleri tercih etmemelisiniz.

6) Zemin Hazırlığı

Parke döşenecek zemin seviyesi her noktada aynı olmalı, çukur ve engebeler düzeltilmelidir. Bu durum parkenin düz bir görünüm yaratmasını sağlayacaktır. Parke döşemesi yapılmadan önce, binanın tüm su tesisatı kontrol edilmeli, herhangi bir sızıntı durumda parkelerin zarar görmemesi için önceden önlem alınmalıdır.

7) Ambalajı Çıkartın!

Parke döşemesi yapılmadan önce ambalajından çıkarılıp, evde minimum 48 saat bekletilmelidir; böylece parkenin hava alması sağlanacak, evin ısısı ve nem dengesine kolayca adapte olacaktır.  

8) Döşeme Yönü

Parkenin döşeme yönünü dekoratif zevkinize göre belirlemelisiniz. Bu sayede evinize kendi tarzınızı yansıtabilir, klişelerden kurtulabilirsiniz. Kare, üçgen, enine veya boyuna çizgili modelleri tercih edebilirsiniz. Döşeme yönüne karar verilirken evin ışık yönü de göz ardı edilmemelidir.

9) Kurumasını Bekleyin!

Döşeme işlemi bittikten sonra, parkenin üzerine ince bir tabaka kuru talaş serilmeli ve tutkalın nemi alınmalıdır. Bu işlem, parkenin zemine tam olarak yapışmasını sağlayacaktır.

En az 2 haftalık bekleme süresinde parke yüzeyini korumak için naylon örtü kullanmayınız.

10) Kolay Temizlenebilir Olmalı!

Son zamanlarda parkenin sağladığı kullanım kolaylığı ile neredeyse evin her alanına parke döşetme eğilimi artış gösteriyor. Ancak parkenin kullanım kolaylığı sağlaması, döşeme sonrasına yapılacak bakım ile doğru orantılı olacaktır. Kolay temizlenebilir parkeler seçip zaman kaybından kurtulabilir aynı zamanda parkenin hasar görmesinin önüne geçebilirsiniz.  

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinize Parke Döşerken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Husus!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat