Blog

Mortgage Blog

Kemerburgaz Konut Fiyatları 5 Yılda Yüzde 193 Arttı!

Kemerburgaz Konut Fiyatları 5 Yılda Yüzde 193 Arttı!

İstanbul'un son zamanlarda en fazla rağbet gören semti olan Kemerburgaz'da emlak fiyatları son 5 yılda yüzde 193 artış gösterdi. Kemerburgaz; temiz havasının yanı sıra kentsel dönüşüm projeleri ile de konut sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölge, depreme dayanıklılığı ve önümüzdeki dönemde tamamlanması beklenen Gayrettepe-Kemerburgaz metro hattı sayesinde konut satın almak için en ideal bölgelerden biri haline geliyor. Ulaşım imkânlarının çoğalması ve erişilebilirliğin artması gibi unsurların, konut fiyatlarını daha fazla yükselteceği söyleniyor.

32 kilometre uzunluğunda olacak Gayrettepe-Kemerburgaz metro hattı ile bölgeden şehir merkezine ve ana arterlere ulaşım kolaylaştıkça, konutlara gösterilen talebin daha da artması bekleniyor. Bu duruma paralel olarak konut fiyatlarında da artışlar olması öngörülüyor.

2016 İstanbul Markalı Konut Sektör Raporu'na göre Kemerburgaz Bölgesi önceki yıllara göre; 2013'te  yüzde 37, 2014'te yüzde 39, 2015'te yüzde 44 ve 2016'da yüzde 7 değer kazandı. Son beş yıla bakıldığında ise Kemerburgaz, konut fiyatlarının yüzde 193 arttığı bir bölge olarak İstanbul'da 34 bölge içinde 1. sırada yer aldı. Kemerburgaz'da konut projelerinin metrekare fiyatları 5 bin-19 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kemerburgaz Konut Fiyatları 5 Yılda Yüzde 193 Arttı!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat