Blog

Mortgage Blog

Kira Gelir Vergisi Hesaplama

Kira Gelir Vergisi Hesaplama

Kira geliri vergisi bir konuta, iş yerine, arsa veya araziye sahip olan bir kişinin bu taşınmazların kiralanması sonucu elde edilen kira gelirinin vergi ödenmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Kira geliri vergisi Maliye Bakanlığı tarafından yılda bir veya iki farklı seferde tahsil edilmektedir. Her yıl Gelir Vergisi Genel Tebliği yeni düzenlemeler ile yayımlanmaktadır. Bu sebeple taşınmaz sahiplerinin ödemekle mükellef olduğu kira geliri vergisi hesaplama işlemleri birçok kişide soru işaretlerine sebebiyet vermektedir. "Kira vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?" sorusunu cevaplandırmak gerekirse;

Kira geliri vergisi ödemekle yükümlü olan kişiler, herhangi bir taşınmaza sahip olan ve bu taşınmazlardan kira geliri elde eden kişiler olarak belirlenmiştir. Fakat kira gelirinin vergiye tabi olması için kira bedelinin belli bir tutarın üzerinde olması gerekmektedir. Özetle, kira gelirleri kişilerin bir takvim içinde elde ettikleri toplam gelir üzerinden verilir. Bu tutar, kiraya verilen konut üzerinden bir sene boyunca elde edilen toplam kira gelirinin 4.400 TL'yi aşması koşulunda geçerlidir. Kiraya verilen konut üzerinden bu tutarın altında kira geliri elde edenler ise kira gelir vergisi vermekle yükümlü değildirler. İş yerleri için geçerli kira gelir vergisi ise yıllık kira gelirinin 27.000 TL'yi aşması durumunda ödenir. Yine aynı şekilde bu miktarın altında gelir elde eden iş yeri sahipleri kira gelir vergisinden muaf olurlar. Herhangi bir taşınmaza sahip olup taşınmazdan kira geliri elde etmeyenler ise hiçbir şekilde kira geliri vergisi ödemezler.

Belirli bir taşınmaza sahip olup bu taşınmaz üzerinden kira geliri elde eden kişilerin gelirleri, belirlenen yıllık tutarın üzerinde ise bu kişiler kira gelirlerinin olduğunu beyan etmek zorundadırlar. Bu beyanname kira geliri beyannamesi olarak adlandırılır. Bu beyanname online ortamda verilebileceği gibi evinize en yakın bir vergi dairesine elden de teslim edilebilir.

Kira geliri beyan edildikten sonra bunun karşılığında ilgili bakanlık tarafından verilen imkânlar doğrultusunda herhangi bir gider belgelenemeyecekse, mesken kira gelirleri için götürü gider usulü seçilebilir. Götürü gider yönteminde mükellefin %15'e kadar bir gideri olduğu varsayılarak toplam kira gelirinin %15'lik kısmı kira gelirinden düşülür. Ayrıca istisna tutarı da düşülürek kalan tutar üzerinden gelir vergisi kanununa göre ödenecek tutar belirlenir.

Kira Geliri Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kira geliri vergisi hesaplamak için öncelikle taşınmaz sahiplerinin yıllık toplam kira gelirlerinizden işlem yapılan yılın istisna tutarı çıkartılır. Ardından gerçek gider usulü veya götürü gider usulü ile yapılan düzenlemeler ile kira geliri yeniden düşürülür ve yapılan hesaplamalar sonucu taşınmaz sahiplerinin ne kadar vergi ödeyecekleri belirlenir. Örneğin bir konut sahibinin yıllık kira gelirinin 20.000 TL olduğu düşünülürse bu kişi kira gelirini beyan ettiği takdirde 4.400 TL kadar kira geliri üzerinden düşürülecektir. Geriye 15.600 TL kalacaktır. Götürü vergisinin seçilmesi ile 15.600 TL olan kira gelirinin % 15'i olan 2.340 TL daha düşecektir. Geriye kalan 13.260 TL'lik kısım vergiye tabii tutardır. Vergiye tabi tutar ise, açıklanan vergi dilimi tablosuna göre hesaplanır ve kira gelir vergisi bulunur. Son olarak da bulunan tutara damga vergisi eklenir. Damga vergisi 2018 yılı için 58,80 TL'dir.

Siz de taşınmaz mallarınıza dair kira geliri vergisi hesaplama işlemlerinizi online olarak Garanti BBVA Mortgage web sitesi üzerinden veya Garanti BBVA Evimmatik uygulaması ile mobil olarak gerçekleştirebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kira Gelir Vergisi Hesaplama
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat