Blog

Mortgage Blog

Kira Şerhi Hakkında Merak Edilenler

Kira Şerhi Hakkında Merak Edilenler

Kira sözleşmesinin ardından yapılan kira şerhi, ev sahibi ve kiracının isteğine bağlı olarak kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenmesine verilen isimdir. Tapuda yer alan kira şerhi, tapu kaydına "bilgi notu düşme" olarak açıklanabilir.

Kiracı adaylarının ve ev sahiplerinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği kira sözleşmesinin tapuya yansıma işlemi olan kira şerhi, son zamanlarda kiracılar tarafından ev sahiplerine sıklıkla iletilen bir talep haline geldi. Kira şerhi şartları, gerekli belgeler ve harç bilgileri gibi gerekli detaylar kiracının herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına oldukça önemlidir.   

Kira şerhi sayesinde, konut, sahibi tarafından başka birine  satılsa dahi şerh süreci boyunca kiracının tahliyesi istenemez. Yeni ev sahibi de bu şerh koşullarını kabul etmiş sayılır. Tapuda yer alan kira şerhi, gayrimenkullerin satılması durumunda sahiplerin keyfi davranışlarından dolayı yaşanabilecek kiracı mağduriyetlerin büyük ölçüde önüne geçer.

Kira kontratı işlemleri noterde gerçekleşmiş ve kiracı tarafa şerh yetkisi verilmişse yalnızca kiracı tarafın başvurusuyla şerh yapılması mümkündür. Kira kontratıişlemleri noterde gerçekleşmemiş veya noterde gerçekleşmiş fakat tek taraflı şerh yetkisi kiracıya verilmemişse mal sahibinin başvurusu ve kira kontratı yapılırken imza atması zorunludur.

Kira şerhi için edinmeniz gereken belgeler; kiralanan konutun tapu senedi, kira kontratı, kiracı ve ev sahibinin kimlikleri, kiracı ya da kiralayan taraflardan herhangi biri şirket ise şirketin gerekli tüm evraklarıdır.

Kira şerhi işlemi için noter tarafından alınan harç ise bir yıllık kira bedeli üzerinden binde 6,83 oranında tahsil edilmektedir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kira Şerhi Hakkında Merak Edilenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat